...wi璚ej
...wi璚ej
...wi璚ej

» Zasady rozpatrywania reklamacji

Zasady sk豉dania reklamacji/skarg/wniosków

 

W przypadku posiadania zastrze瞠 dotycz帷ych us逝g 鈍iadczonych przez bank w zakresie wykonywanych czynno軼i bankowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r, klient ma prawo z這篡 reklamacj.

 

[Forma i miejsce z這瞠nia reklamacji]

 

1. Reklamacje mog by wnoszone przez klienta:

1) osobi軼ie w formie pisemnej lub ustnej do protoko逝 w Centrali Banku (siedzibie) lub w dowolnym Oddziale zajmuj帷ej si obs逝g klienta;

2) listownie w formie pisemnej na adres Centrali lub dowolnego Oddzia逝;

3) z wykorzystaniem 鈔odków komunikacji elektronicznej w formie elektronicznej wysy豉j帷 e – mail na adres podany na stronie internetowej Banku tj. […];

4) faksem w formie pisemnej na numery telefonów Oddziaów podane na stronie internetowej Banku, tj. […].

2. W przypadku reklamacji dotycz帷ych kart p豉tniczych sk豉danych prze klientów innych ni instytucjonalnych za wyj徠kiem osób fizycznych prowadz帷ych dzia豉lno嗆 gospodarcz, w tym wspólników spó貫k cywilnych oraz rolników sk豉dane w formie ustnej Bank wezwie klienta do uzupe軟ienie reklamacji poprzez z這瞠nie podpisu na formularzu.

3. Reklamacje dotycz帷e transakcji dokonanych kartami p豉tniczymi winny by sk豉dane na obowi您uj帷ym w Banku formularzu, przy czym reklamacj dotycz帷 ka盥ej transakcji nale篡 z這篡 na oddzielnym formularzu. Do reklamacji – o ile to mo磧iwe – nale篡 do陰czy dokumenty, dodatkowe informacje/wyja郾ienia dotycz帷e reklamowanej transakcji.

4. Adresy Centrali oraz Oddziaów znajduj si na stronie internetowej www.sgbbank.pl

                     

[Zakres danych zawartych w reklamacji]

 

1. Tre嗆 reklamacji z這穎nej w formie pisemnej powinna zawiera:

1) imi i nazwisko lub nazw klienta;

2) adres korespondencyjny;

3) dok豉dny opis zdarzenia lub przedmiotu zastrze瞠 klienta;

4) oczekiwany przez klienta stan po rozpatrzeniu zastrze瞠;

5) w豉snor璚zny podpis klienta

z zastrze瞠niem ust. 2.

2. Reklamacja dotycz帷a transakcji dokonywanych kartami p豉tniczymi oprócz danych zawartych w ust. 1 dodatkowo powinna zawiera:

1) imi i nazwisko posiadacza karty/u篡tkownika karty;

2) numer karty;

3) numer rachunku, do którego wydano kart;

4) dat transakcji;

5) kwot transakcji;

6) miejsce dokonania reklamowanej transakcji (nazw placówki, miasto, pa雟two);

3. Formularze reklamacji znajduj si na stronie internetowej Banku tj. […].

4. W przypadku stwierdzenia przez bank braku informacji wymaganych
do rozpatrzenia reklamacji, bank zwraca si do klienta o ich uzupe軟ienie w formie w jakiej klient z這篡 reklamacj.

5. W sytuacji odmowy podania przez klienta wszystkich danych niezb璠nych do rozpocz璚ia procesu dotycz帷ego rozpatrzenia reklamacji, bank informuje klienta, 瞠 rozpatrzenie reklamacji nie b璠zie mo磧iwe, ze wzgl璠u na niekompletno嗆 o鈍iadczenia klienta. Niezale積ie od powy窺zego klient jest informowany o rozpatrzeniu reklamacji w terminie 30 dni, a w szczególnie skomplikowanych przypadkach w terminie 60 dni.

 

[Sposób potwierdzenia wp造wu reklamacji]

 

Bank potwierdza z這瞠nie reklamacji w formie pisemnej.

 

[Termin rozpatrzenia reklamacji]

 

1. Odpowied na reklamacj winna by udzielona bez zb璠nej zw這ki, nie pó幡iej jednak ni w ci庵u 30 dni od jej wp造wu do Banku.

2. W szczególnie skomplikowanych przypadkach termin, o którym mowa w ust. 1, mo瞠 ulec wyd逝瞠niu do 60 dni.

3. Za szczególne skomplikowane przypadki uznaje si konieczno嗆 uzyskania przez Bank dodatkowych informacji od podmiotów trzecich wspó逍racuj帷ych z Bankiem niezb璠nych do rozpatrzenia reklamacji, a w przypadku reklamacji dotycz帷ych kart p豉tniczych – dodatkowo transakcje dokonane kart poza granicami kraju lub wymagaj帷e uzyskania informacji od organizacji zajmuj帷ych si rozliczeniem transakcji wykonywanych przy u篡ciu kart p豉tniczych. 

4. W przypadku braku mo磧iwo軼i udzielenia odpowiedzi na z這穎n reklamacj w terminie okre郵onym w ust. 1, Bank informuje o tym klienta w formie pisemnej w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji wraz z podaniem:

1) przyczyn opó幡ienia w rozpatrywaniu reklamacji;

2) okoliczno軼i, które musz zosta ustalone dla rozstrzygni璚ia sprawy;

3) przewidywanego terminu udzielenia odpowiedzi na z這穎n reklamacj, który nie mo瞠 by d逝窺zy ni 60 dni.

5. W przypadku niedotrzymania terminu wskazanego w ust. 1, a w okre郵onych przypadkach terminu okre郵onego w ust. 2, reklamacj uznaje si za rozpatrzon zgodnie z wol klienta.

6. Udzielaj帷 odpowiedzi na reklamacj Bank bierze pod uwag stan faktyczny istniej帷y w ostatnim dniu terminu na udzielenie odpowiedzi na reklamacj, chyba 瞠 informacje i ewentualne dokumenty, jakimi dysponuje Bank, umo磧iwiaj udzielenie odpowiedzi wcze郾iej.

7. W przypadku gdy zmianie ulegnie stan faktyczny, w oparciu o który Bank udzieli odpowiedzi na reklamacj, Bank ponownie rozpoznaje reklamacj bior帷 pod uwag zmieniony stan faktyczny, o ile zmiany nast徙i造 na korzy嗆 klienta. 

 

 [Sposób powiadomienia o rozpatrzeniu reklamacji]

 

1. Odpowied na reklamacj udzielana jest w formie pisemnej lub za pomoc innego trwa貫go no郾ika informacji i wys豉na:

1) listem poleconym na adres wskazany w reklamacji, z zastrze瞠niem ust. 2 lub

2) wy陰cznie na wniosek klienta z wykorzystaniem 鈔odków komunikacji elektronicznej na adres mailowy, z którego reklamacja zosta豉 wys豉na, chyba 瞠 klient poda w reklamacji inny adres mailowy, poprzez za陰czenie skanu odpowiedzi.

2. W odniesieniu do klientów, którzy nie zawarli z bankiem umowy, a z這篡li reklamacj, odpowied wysy豉na jest na adres wskazany w reklamacji lub adres mailowy, o którym mowa w ust. 1 pkt 2.

 

[Informacje dodatkowe]

 

1. Bank podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

2. W razie sporu z bankiem klient b璠帷y konsumentem mo瞠 zwróci si o pomoc do Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumenta.

3. W przypadku reklamacji dotycz帷ych ubezpiecze, klient banku ma mo磧iwo嗆 zwrócenia si o pomoc do Rzecznika Finansowego.

4. Od stanowiska zawartego w odpowiedzi na reklamacj klient mo瞠:

1) odwo豉 si do wy窺zych szczebli decyzyjnych banku, w tym Rady Nadzorczej banku;

2) z這篡 zapis na S康 Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego;

3) skorzysta z instytucji Arbitra Bankowego przy Zwi您ku Banków Polskich;

4) z這篡 wniosek do Rzecznika Finansowego w sprawie rozwi您ania sporu lub

5) wyst徙i z powództwem do w豉軼iwego miejscowo s康u powszechnego wskazuj帷 Bank jako pozwanego.

 

 

formularz_karty_-_klient_indywidualny.pdf (151.97 KB) formularz_karty_-_klient_indywidualny.pdf

formularz_karty_-_klient_instytucjonalny.pdf (152.44 KB) formularz_karty_-_klient_instytucjonalny.pdf

formularz_reklamacji_-_klient_indywidualny.pdf (136.87 KB) formularz_reklamacji_-_klient_indywidualny.pdf

formularz_reklamacji_-_klient_instytucjonalny.pdf (141.00 KB) formularz_reklamacji_-_klient_instytucjonalny.pdf

wstecz

 
Zamknij x
W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies w celu 鈍iadczenia us逝g na najwy窺zym poziomie, dzi瘯i czemu dostosowuje si ona do Pa雟twa indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawie cookies oznacza, 瞠 b璠 one zamieszczane w Pa雟twa urz康zeniu ko鎍owym. Wi璚ej informacji znajduje si w naszej Polityce cookies.
start aktulanosci o banku bankomaty kontakt polityka cookies logowanie www.arimr.gov.pl www.bik.pl www.infomonitor.pl www.grupaconcordia.pl www.macif.pl www.bfg.pl www.novum.pl www.visa.pl www.maestrocard.com/pl www.sgb.pl www.nbp.gov.pl www.mrbank.com.pl www.mrbank.com.pl www.grupaconcordia.pl www.nbp.gov.pl www2.krd.pl www.bfg.pl logowanie logowanie dla firm