...wi璚ej
...wi璚ej
...wi璚ej

» Zasady rozpatrywania reklamacji

Zasady sk豉dania reklamacji/skarg/wniosków

W przypadku posiadania zastrze瞠 dotycz帷ych us逝g 鈍iadczonych przez bank w zakresie wykonywanych czynno軼i bankowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r, klient ma prawo z這篡 reklamacj.

 

[Forma i miejsce z這瞠nia reklamacji]

§ 1

 

1. Reklamacja mo瞠 by z這穎na:

 •  osobi軼ie w Centrali (siedzibie banku) lub w dowolnym Oddziale w formie pisemnej      lub ustnej do protoko逝;
 •  listownie w formie pisemnej na adres Centrali lub dowolnego Oddzia逝;
 • z wykorzystaniem 鈔odków komunikacji elektronicznej wysy豉j帷 e-mail na adres podany na stronie internetowej banku;  
 • faksem w formie pisemnej na numery Oddziaów, podane na stronach internetowych banku, z zastrze瞠niem ust. 2.

2. Reklamacje dotycz帷e kart p豉tniczych sk豉dane przez klientów instytucjonalnych za wyj徠kiem osób fizycznych prowadz帷ych dzia豉lno嗆 gospodarcz, w tym wspólników spó貫k cywilnych oraz rolników mog by sk豉dane wy陰cznie:

 • osobi軼ie w Centrali (siedzibie banku) lub w dowolnym Oddziale w formie pisemnej;
 • listownie w formie pisemnej na adres Centrali lub dowolnego Oddzia逝;
 • faksem w formie pisemnej na numery Oddziaów, podane na stronach internetowych banku,
 • z wykorzystaniem 鈔odków komunikacji elektronicznej wysy豉j帷 e – mail na adres  podany  na stronach internetowych  banku.

3. W przypadku reklamacji dotycz帷ych kart p豉tniczych sk豉danych prze klientów innych ni instytucjonalnych za wyj徠kiem osób fizycznych prowadz帷ych dzia豉lno嗆 gospodarcz, w tym wspólników spó貫k cywilnych oraz rolników sk豉dane w formie ustnej Bank wezwie klienta do uzupe軟ienie reklamacji poprzez z這瞠nie podpisu na formularzu.

4. Reklamacje dotycz帷e transakcji dokonanych kartami p豉tniczymi winny by sk豉dane na obowi您uj帷ym w Banku formularzu, przy czym reklamacj dotycz帷 ka盥ej transakcji nale篡 z這篡 na oddzielnym formularzu. Do reklamacji – o ile to mo磧iwe – nale篡 do陰czy dokumenty, dodatkowe informacje/wyja郾ienia dotycz帷e reklamowanej transakcji.

5. Adresy Centrali oraz Oddziaów znajduj si na stronie internetowej www.bspultusk.pl

 

[Zakres danych zawartych w reklamacji]

§ 2

 

1. Tre嗆 reklamacji z這穎nej w formie pisemnej powinna zawiera:

 • imi i nazwisko lub nazw klienta;
 • adres korespondencyjny;
 • dok豉dny opis zdarzenia lub przedmiotu zastrze瞠 klienta;
 • oczekiwany przez klienta stan po rozpatrzeniu zastrze瞠;
 • w豉snor璚zny podpis klienta.

z zastrze瞠niem ust. 2.

2. Reklamacja dotycz帷a transakcji dokonywanych kartami p豉tniczymi oprócz danych zawartych w ust. 1 dodatkowo powinna zawiera:

 • imi i nazwisko posiadacza karty/u篡tkownika karty;
 • numer karty/karty NFC;
 • numer rachunku, do którego wydano kart/kart NFC;
 • dat transakcji;
 • kwot transakcji;
 • miejsce dokonania reklamowanej transakcji (nazw placówki, miasto, pa雟two).

 

Formularze reklamacji zawarte s poni瞠j.

 

3. W przypadku stwierdzenia przez bank braku informacji wymaganych
do rozpatrzenia reklamacji, bank zwraca si do klienta o ich uzupe軟ienie w formie w jakiej klient z這篡 reklamacj.

4. W sytuacji odmowy podania przez klienta wszystkich danych niezb璠nych do rozpocz璚ia procesu dotycz帷ego rozpatrzenia reklamacji, bank informuje klienta, 瞠 rozpatrzenie reklamacji nie b璠zie mo磧iwe, ze wzgl璠u na niekompletno嗆 o鈍iadczenia klienta.
Niezale積ie od powy窺zego klient jest informowany o rozpatrzeniu reklamacji w terminie wskazanym w § 4 ust. 1.

 

[Sposób potwierdzenia wp造wu reklamacji]

§ 3

 

Bank potwierdza z這瞠nie reklamacji w formie pisemnej.

 

[Termin rozpatrzenia reklamacji]

§ 4

 

1. Bank odpowiada na reklamacj bez zb璠nej zw這ki nie pó幡iej ni w terminie 30 dni kalendarzowych od daty wp造wu reklamacji do banku.

2. W szczególnie skomplikowanych przypadkach  termin, o którym mowa w ust. 1, mo瞠 ulec wyd逝瞠niu do 60 dni kalendarzowych, a w przypadku klientów instytucjonalnych z wyj徠kiem osób fizycznych prowadz帷ych dzia豉lno嗆 gospodarcz, w tym wspólników spó貫k cywilnych i rolników, do 90 dni.

3. Za szczególne skomplikowane przypadki, o których mowa w ust. 2 uznaje si konieczno嗆 uzyskania przez Bank dodatkowych informacji od podmiotów trzecich wspó逍racuj帷ych z Bankiem niezb璠nych do rozpatrzenia reklamacji, a  w przypadku reklamacji dotycz帷ych kart p豉tniczych – dodatkowo transakcje dokonane kart poza granicami kraju lub wymagaj帷e uzyskania informacji od organizacji zajmuj帷ych si rozliczeniem transakcji wykonywanych przy u篡ciu kart p豉tniczych.

4. W przypadku braku mo磧iwo軼i udzielenia odpowiedzi na z這穎n reklamacj w terminie okre郵onym w ust. 1 bank w formie pisemnej w terminie 14 dni od dnia wp造wu reklamacji:

 • wyja郾ia przyczyn opó幡ienia w rozpatrywaniu reklamacji;
 • wyja郾ia okoliczno軼i, które musz zosta ustalone;
 • wskazuje przewidywany terminu udzielenia odpowiedzi na z這穎n reklamacj, który nie mo瞠 by d逝窺zy ni wskazany w ust. 2.

5. Do zachowania terminu, o którym mowa w ust. 1 i 2 wystarczy wys豉nie odpowiedzi przed jego up造wem.

6. W przypadku niedotrzymania terminu okre郵onego w ust. 1, a w szczególnie skomplikowanych przypadkach, o których mowa w ust. 3 terminu okre郵onego w ust. 2, reklamacj uznaje si za rozpatrzon zgodnie z wol klienta.

7. Zasad opisanych w ust. 6 nie stosuje si do reklamacji z這穎nych przez klientów instytucjonalnych za wyj徠kiem osób fizycznych prowadz帷ych dzia豉lno嗆 gospodarcz, w tym wspólników spó貫k cywilnych i rolników.

8. Udzielaj帷 odpowiedzi na reklamacj Bank bierze pod uwag stan faktyczny istniej帷y w ostatnim dniu terminu na udzielenie odpowiedzi na reklamacj, chyba 瞠 informacje i ewentualne dokumenty, jakimi dysponuje Bank, umo磧iwiaj udzielenie odpowiedzi wcze郾iej.

9. W przypadku gdy zmianie ulegnie stan faktyczny, w oparciu o który Bank udzieli odpowiedzi na reklamacj, Bank ponownie rozpoznaje reklamacj bior帷 pod uwag zmieniony stan faktyczny, o ile zmiany nast徙i造 na korzy嗆 klienta. 

 

 

[Sposób powiadomienia o rozpatrzeniu reklamacji]

§ 5

 

1. Odpowied na reklamacj udzielana jest w formie pisemnej i wys豉na:

 • listem poleconym na adres wskazany w reklamacji przez klienta, z zastrze瞠niem ust. 2;
 • wy陰cznie na wniosek klienta z wykorzystaniem 鈔odków komunikacji elektronicznej na adres mailowy, z którego reklamacja zosta豉 wys豉na, chyba 瞠 klient poda w reklamacji inny adres mailowy poprzez za陰czenie skanu odpowiedzi.

2. W odniesieniu do klientów, którzy nie zawarli z bankiem umowy, a z這篡li reklamacj, odpowied wysy豉na jest na adres wskazany w reklamacji lub adres mailowy, o którym mowa w ust. 1 pkt 2..

3. Zasady z ust.2 nie stosuje si do klientów instytucjonalnych za wyj徠kiem osób fizycznych prowadz帷ych dzia豉lno嗆 gospodarcz, w tym wspólników spó貫k cywilnych i rolników.

 

[Informacje dodatkowe]

§ 6

 

1. Bank podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

2. W razie sporu z bankiem klient b璠帷y konsumentem mo瞠 zwróci si o pomoc do Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumenta.

3. W przypadku reklamacji dotycz帷ych ubezpiecze, klient banku ma mo磧iwo嗆 zwrócenia si o pomoc do Rzecznika Finansowego.

4. Od stanowiska zawartego w odpowiedzi na reklamacj klient mo瞠:

 • odwo豉 si do wy窺zych szczebli decyzyjnych banku, w tym Rady Nadzorczej banku;
 • z這篡 zapis na S康 Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego;
 • skorzysta z instytucji Arbitra Bankowego przy Zwi您ku Banków Polskich;
 • z這篡 wniosek do Rzecznika Finansowego w sprawie rozwi您ania sporu lub
 • wyst徙i z powództwem do s康u powszechnego.

4. Zasady opisanej w ust. 4 pkt 4 nie stosuje si do klientów instytucjonalnych za wyj徠kiem osób fizycznych prowadz帷ych dzia豉lno嗆 gospodarcz, w tym wspólników spó貫k cywilnych i rolników.

 

[skargi]

§ 7

 

1. W przypadku posiadania zastrze瞠 dotycz帷ych us逝g 鈍iadczonych przez bank lub  wykonywanej dzia豉lno軼i klient nie stanowi帷ych reklamacji ma prawo z這篡 skarg.

2. Do skarg stosuje si odpowiednio zasady zawarte w §§ 1 – 6, za wyj徠kiem § 4 ust. 6 i § 6 ust. 4 pkt 4.

 

[wniosek]

§ 8

 

1. Przedmiotem wniosku mog by sprawy dotycz帷e poprawy funkcjonowania banku, lepszego zaspokojenia potrzeb klientów, usprawnienia pracy lub poszerzania oferty Banku.

2. Do wniosków stosuje si odpowiednio zasady zawarte w §§ 1 – 6, za wyj徠kiem § 4 ust. 6 i § 6 ust. 4 pkt. 4.

 

 

 

 

Bank Spó責zielczy w Pu速usku w zwi您ku z wej軼iem w 篡cie  Ustawy z dnia 23 wrze郾ia 2016r. o pozas康owym rozwi您ywaniu sporów konsumenckich, informuje i  podmiotem uprawnionym w豉軼iwym do pozas康owego  rozwi您ywania sporów powsta造ch pomi璠zy Bankiem a konsumentami lub osobami fizycznymi prowadz帷ymi dzia豉lno嗆 gospodarcz, wspólnikami spó貫k cywilnych oraz rolnikami jest Rzecznik Finansowy, Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa,

https://rf.gov.pl/

 

Bank Spó責zielczy w Pu速usku w zwi您ku z wej軼iem w 篡cie  Ustawy z dnia 23 wrze郾ia 2016r. o pozas康owym rozwi您ywaniu sporów konsumenckich, informuje i  podmiotem uprawnionym w豉軼iwym do pozas康owego  rozwi您ywania sporów powsta造ch pomi璠zy Bankiem a konsumentami jest S康 Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego, Pl. Powsta鎍ów Warszawy 1, 00 – 030 Warszawa,

http://www.knf.gov.pl/regulacje/Sad_Polubowny/

 

Bank Spó責zielczy w Pu速usku w zwi您ku z wej軼iem w 篡cie  Ustawy z dnia 23 wrze郾ia 2016r. o pozas康owym rozwi您ywaniu sporów konsumenckich, informuje i  podmiotem uprawnionym w豉軼iwym do pozas康owego  rozwi您ywania sporów powsta造ch pomi璠zy Bankiem a konsumentami jest Bankowy Arbitra Konsumencki przy Zwi您ku Banków Polskich, ul. Kruczkowskiego 8, 00-380  Warszawa, https://zbp.pl/dla-konsumentow/arbiter-bankowy/dzialalnosc

 

 

 

 

formularz_reklamacji-klient_indywidualny.pdf (291.56 KB) formularz_reklamacji-klient_indywidualny.pdf

formularz_reklamacji-klient_instytucjonalny.pdf (295.85 KB) formularz_reklamacji-klient_instytucjonalny.pdf

formularz_reklamacji_kart-_kient_indywidualny.pdf (342.26 KB) formularz_reklamacji_kart-_kient_indywidualny.pdf

formularz_reklamacji_kart_-_klient_instytucjonalny.pdf (342.72 KB) formularz_reklamacji_kart_-_klient_instytucjonalny.pdf

karta

 
Zamknij x
W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies w celu 鈍iadczenia us逝g na najwy窺zym poziomie, dzi瘯i czemu dostosowuje si ona do Pa雟twa indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawie cookies oznacza, 瞠 b璠 one zamieszczane w Pa雟twa urz康zeniu ko鎍owym. Wi璚ej informacji znajduje si w naszej Polityce cookies.
start aktulanosci o banku bankomaty kontakt polityka cookies logowanie www.arimr.gov.pl www.bik.pl www.infomonitor.pl www.grupaconcordia.pl www.macif.pl www.bfg.pl www.novum.pl www.visa.pl www.maestrocard.com/pl www.sgb.pl www.nbp.gov.pl www.mrbank.com.pl www.mrbank.com.pl www.grupaconcordia.pl www.nbp.gov.pl www2.krd.pl www.bfg.pl logowanie logowanie dla firm