...wi璚ej
...wi璚ej
...wi璚ej

» Zmiana szaty graficznej strony internetowej

Szanowni Pa雟two

Uprzejmie informujemy, 瞠 jeste鄉y w trakcie przygotowywania nowej szaty graficznej naszej strony internetowej.

Mamy nadziej, 瞠 nowoczesna strona spotka si z pozytywnym odbiorem i spe軟i Pa雟twa oczekiwania.


» Aplikacja mobilna Nasz Bank ju dost瘼na.

Szanowni Klienci,

Informujemy, 瞠 ka盥 operacj wykonywan w systemie bankowo軼i internetowej mo瞠cie teraz zatwierdzi szybko, bezpiecznie i wygodnie za pomoc Aplikacji mobilnej.

 

 

Nie czekaj na SMS, nie przepisuj hase autoryzacyjnych. Szybko, bezpiecznie i wygodnie zatwierdzaj dyspozycje za pomoc jednego klikni璚ia w aplikacji Nasz Bank.

 

Korzy軼i Klienta:

 • mobilno嗆 - aplikacja Nasz Bank dostosowana jest do urz康ze przeno郾ych: telefony komórkowe, tablety
 • dost瘼no嗆 us逝g banku z przeno郾ych urz康ze np. telefonu, tabletu - 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dob bez wzgl璠u na miejsce i czas
 • wygoda - wygodna kontrola 鈔odków na rachunkach
 • mobilna autoryzacja dyspozycji sk豉danych w systemie bankowo軼i elektornicznej
 • satysfakcja korzystania z us逝g banku

 Aplikacja jest ju dost瘼na dla u篡tkowników systemu Android w sklepie Google Play pod nazw Nasz Bank

 

 

Korzystanie z aplikacji mobilnej Nasz Bank jest bezp豉tne

 

 

Poni瞠j zamieszczamy Instrukcj u篡tkownika aplikacji mobilnej, w której znajd Pa雟two m.in. odpowiedzi na najcz窷ciej zadawane pytania

 

 


» Program 500+

Bank Spó責zielczy w Pu速usku umo磧iwia swoim klientom z這瞠nie wniosku o wyp豉t 鈍iadczenia w programie „Rodzina 500+” w bankowo軼i elektronicznej.  Oznacza to, 瞠 osoby posiadaj帷e rachunek w naszym Banku mog bez wychodzenia z domu, samodzielnie wype軟i i z這篡 wniosek o wyp豉t 鈍iadczenia w programie „Rodzina 500+”.


» Przelewy natychmiastowe w Banku Spó責zielczym w Pu速usku

Od 1 marca 2019 r. klienci Banku Spó責zielczego w Pu速usku mog korzysta z przelewów natychmiastowych w systemie Express Elixir obs逝giwanych przez Krajow Izb Rozliczeniow.

Express Elixir to przelew natychmiastowy, który w kilka sekund trafia na wskazany rachunek, dlatego jest to optymalne rozwi您anie w sytuacji, gdy liczy si czas dotarcia pieni璠zy do odbiorcy.

Przelewy natychmiastowe Express Elixir mo積a realizowa w placówce banku oraz za po鈔ednictwem systemu bankowo軼i elektronicznej.

Realizacja przelewów jest mo磧iwa je郵i przelew zostanie z這穎ny w godzinach dost瘼no軼i systemu rozliczeniowego Express Elixir w Banku Spó責zielczym w Pu速usku oraz w banku odbiorcy. Godziny dost瘼no軼i dla klientów Banku Spó責zielczego w Pu速usku: 24h (od poniedzia趾u do niedzieli). 

 

Za wykonanie przelewu w systemie Express Elixir Bank pobiera op豉t zgodn z Taryf prowizji i op豉t za czynno軼i i us逝gi bankowe. 

 

Wi璚ej o Express Elixir: http://www.expresselixir.pl/

<


czytaj_wiecej

» RODO

Od 25 maja 2018 roku w Polsce b璠zie stosowane Rozporz康zenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporz康zenie o ochronie danych).

W zwi您ku z tym Bank przedstawia Pa雟twu informacj wymagan Rozporz康zeniem i dotycz帷 przetwarzania danych osobowych klientów.

 

INFORMACJA O ZASADACH PRZETWARZANIA PRZEZ BANK DANYCH OSOBOWYCH KLIENTÓW

 

Bank – to Bank Spó責zielczy w Pu速usku ul. Ko軼iuszki 1, 06-100 Pu速usk, zarejestrowany w S康zie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru S康owego, Rejestr Przedsi瑿iorców nr 0000110091, NIP 568 000 10 69, REGON 000509100, którego organem nadzorczym jest Komisja Nadzoru Finansowego. 

Klient – to osoba fizyczna, której dane osobowe Bank przetwarza w co najmniej w jednym z celów wskazanych w tej informacji.  

 

Kto jest administratorem Pa雟twa danych osobowych?

Administratorem Pa雟twa danych osobowych jest Bank, który prowadzi dzia豉lno嗆 zgodnie ze swym statutem.  Bank ma siedzib w Pu速usku przy ul. Ko軼iuszki 1, 06-100 Pu速usk strona: www.bspultusk.pl

 

Jak mo瞠cie si Pa雟two z nami skontaktowa i jakie s dane kontaktowe naszego inspektora ochrony danych osobowych?

Mo瞠cie Pa雟two napisa na adres pocztowy Banku: Bank Spó責zielczy w Pu速usku, ul. Ko軼iuszki 1, 06-100 Pu速usk.

Mo積a te skorzysta z adresu poczty elektronicznej Banku: bank@bspultusk.pl lub numeru telefonu: 23 692 06 43.

Inspektorem Ochrony Danych w Banku Spó責zielczym w Pu速usku jest Agnieszka Ch璚i雟ka. Mog si z ni Pa雟two kontaktowa pisz帷 na adres pocztowy Banku: Bank Spó責zielczy w Pu速usku, ul. Ko軼iuszki 1, 06-100 Pu速usk lub adres elektroniczny: iod@bspultusk.pl.

 

W jakich celach przetwarzamy Pa雟twa dane osobowe?

Bank przetwarza Pa雟twa dane w nast瘼uj帷ych celach:

a) wykonywania czynno軼i zgodnie z udzielon przez Pa雟twa zgod – np. w celach marketingowych, czyli przedstawienia oferty w豉snych us逝g lub oceny zdolno軼i kredytowej i analizy ryzyka po wyga郾i璚iu zobowi您ania. W odniesieniu do osoby ma這letniej (powy瞠j lat 13) przesy豉nie informacji handlowych w celach marketingowych nast徙i po wyra瞠niu zgody przez jej rodzica lub opiekuna (przedstawiciela ustawowego).  

Podstaw prawn udzielenia zgód lub upowa積ie stanowi przepisy: Rozporz康zenia, prawa wspólnotowego (prawa Unii Europejskiej) lub polskiego maj帷ego zastosowanie do banków, lub ustaw, aktów wykonawczych szczególnie dotycz帷ych danej zgody, w tym: prawa bankowego, ustawy o udost瘼nieniu informacji gospodarczych, ustawy o 鈍iadczeniu us逝g drog elektroniczn, prawa telekomunikacyjnego.

b) rozpatrywania wniosku lub dokonania czynno軼i poprzedzaj帷ych jego z這瞠nie, lub zwi您anych z zawarciem, wykonywaniem lub rozwi您aniem umowy oraz wykonywaniem innych czynno軼i zwi您anych z umow, takich jak: analiza i ocena ryzyka, przyj璚ie zabezpiecze sp豉ty zobowi您a, przyj璚ie o鈍iadcze zwi您anych z reprezentacj osoby fizycznej (np. pe軟omocnictw lub czynno軼i rodziców/opiekunów), w tym czynno軼i samego reprezentanta, a tak瞠 czynno軼i zlecone przez inne podmioty, ale zwi您ane z obs逝g Klienta.  

c) wykonywania obowi您ku prawnego. Obowi您ki takie wynikaj z przepisów prawa, w tym: przepisów prawa wspólnotowego (prawa Unii Europejskiej) lub prawa polskiego dotycz帷ego banków np. prawa bankowego, ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, ustawy o kredycie konsumenckim. S to w szczególno軼i: obowi您ek zachowania bezpiecze雟twa przechowanych 鈔odków lub obowi您ek przekazywania i pobierania danych do/z baz informacji zwi您anych z ocen zdolno軼i lub wiarygodno軼i kredytowej, lub analiz ryzyka Klientów. Obowi您ki te mog równie wynika z prawa o ochronie konkurencji i konsumentów lub innych przepisów, które przewiduj wymogi dostosowania us逝g proponowanych konsumentom do ich cech lub do proponowania adekwatnego charakteru tych us逝g. Ponadto Bank jest zobowi您any wykonywa obowi您ki wynikaj帷e z prawa podatkowego, przepisów o rachunkowo軼i lub archiwizacji, lub przepisów, które dotycz przeciwdzia豉nia czynom zabronionym przez prawo lub nak豉daj帷ych obowi您ki w celu zachowania bezpiecze雟twa transakcji. Ponadto Bank ma prawo przetwarza dane, aby wykona obowi您ki, zrealizowa zalecenia lub rekomendacje wydane przez uprawnione organy lub instytucje;

d) analizy danych ekonomicznych, analizy zarz康czej, stosowania metod lub modeli statystycznych, analizy prawid這wo軼i statystycznych lub tendencji rynkowych w zakresie czynno軼i prawid這wego zarz康u. Wykonujemy te czynno軼i w ramach zewn皻rznych (wobec innych podmiotów) lub wewn皻rznych obowi您ków raportowych lub sprawozdawczych. Podstaw prawn ich wykonywania mo瞠 by prawo wspólnotowe (prawo Unii Europejskiej) lub prawo polskie dotycz帷e banków, w tym prawo o nadzorze bankowym i przepisy okre郵aj帷e obowi您ki wobec organów nadzorczych, NBP, gie責 papierów warto軼iowych, przepisy o rachunkowo軼i i zarz康zaniu bankiem.   

e) utrzymywania, wy鈍ietlania stron internetowych lub komunikowania si przez te strony. Aby to robi, wykorzystujemy dane identyfikuj帷e takie jak numer IP, numery urz康zenia oraz inne dane. Dane wykorzystywane s w zakresie i na podstawie Pa雟twa zgody lub w豉軼iwych przepisów prawa, w tym prawa telekomunikacyjnego lub prawa wspólnotowego. Te przepisy okre郵aj, kiedy przetwarzanie danych wymaga zgody. Opisuj równie sposób jej udzielania lub odwo豉nia;

f) w celach marketingowych, które obejmuj przekazywanie, wy鈍ietlanie lub przesy豉nie informacji handlowych. Informacje te mog by przekazywane za pomoc systemów przekazuj帷ych te informacje automatycznie, za pomoc tradycyjnej poczty informacji handlowych.

Informacje handlowe - to wszelkie formy reklam, promocji, konkursów i gier losowych oraz

oferty handlowe lub propozycje nabycia us逝gi.  

g) wykonywania prawnie uzasadnionych interesów Banku, które zosta造 wskazane powy瞠j, a tak瞠 takich interesów jak:

 • zapewnienie bezpiecze雟twa osób (przede wszystkim Klientów oraz pracowników) i mienia Banku. Dotyczy to równie monitoringu placówek Banku – z zachowaniem prywatno軼i i godno軼i osób;
 • zapewnienia bezpiecze雟twa 鈔odków i transakcji, które wynikaj z obowi您ków na這穎nych przepisami prawa oraz z zasad i polityk przyj皻ych przez Bank,
 • dochodzenia lub obrony roszcze lub praw Banku,
 • przeniesienia danych do archiwum,
 • prowadzenia audytów lub post瘼owa wyja郾iaj帷ych,
 • wdro瞠nia mechanizmów kontroli biznesowej, zarz康czej,
 • prowadzenia bada statystycznych, historycznych lub naukowych.

Jakie s rodzaje przetwarzanych danych?

Przetwarzamy Pa雟twa dane zwi您ane z:

a) identyfikacj lub weryfikacj Klienta - sprawdzamy, czy dane s zgodne z danymi podawanymi lub otrzymywanymi z w豉軼iwych dokumentów, rejestrów lub wykazów, a tak瞠 danymi identyfikuj帷ymi urz康zenia (np. nr telefonu, IP, email, numery urz康ze mobilnych), którymi pos逝guje si Klient,  

b) danymi transakcyjnymi, czyli takimi, dzi瘯i którym mo積a wykona okre郵on transakcj;

c) danymi dotycz帷ymi stanu cywilnego i sytuacji rodzinnej – równie o osobach pozostaj帷ych na utrzymaniu, wspólnym gospodarstwie domowym;

d) danymi finansowymi – sytuacj maj徠kow, finansow Klienta lub osób, których dana czynno嗆 dotyczy lub z którymi jest zwi您ana, np. dane o maj徠ku, dane okre郵aj帷e zdolno嗆 i wiarygodno嗆 kredytow, dane potrzebne do korzystania z us逝g Banku oraz komunikacji z Bankiem np. przez Internet;

e) danymi dotycz帷ymi poszukiwania na stronie internetowej, które s danymi osobowymi – s one pobierane zgodnie z polityk cookies i polityk prywatno軼i lub innymi o鈍iadczeniami/zgodami w tej sprawie;

f) danymi odnosz帷ymi si do preferencji lub zachowa – s to dane analizowane i przekazywane, aby zrealizowa dan us逝g oraz przekazywane na mocy odpowiedniej zgody (np. na przekazywanie informacji handlowej w celu marketingowym za pomoc urz康ze elektronicznych) lub innej podstawy prawnej;

g) danymi dotycz帷ymi dzia豉lno軼i gospodarczej, zawodowej lub spo貫cznej. To dane lub informacje o takiej dzia豉lno軼i Klienta lub podmiotu, który reprezentuje, potrzebne w zwi您ku z us逝g lub produktem oferowanym przez Bank lub za jego po鈔ednictwem;

h) danymi audiowizualnymi, czyli np. nagraniami zwi您anymi z zabezpieczeniem mienia lub maj徠ku, nagrywaniem rozmów dla celów bezpiecze雟twa lub celów dowodowych.  

 

Jakie s kategorie odbiorców Pa雟twa danych?

Pa雟twa dane osobowe mo瞠my przekazywa do podmiotów lub organów:

a) które s upowa積ione na podstawie przepisów prawa,

b) którym przekazanie danych jest konieczne dla wykonania okre郵onej czynno軼i np. transakcji p豉tniczej lub innej us逝gi lub czynno軼i,

c) którym dane mog by te przekazane na podstawie Pa雟twa zgody lub upowa積ienia,

d) które prowadz bazy danych w zwi您ku z badaniem zdolno軼i kredytowej lub

analiz ryzyka. Obecnie takimi podmiotami s Biuro Informacji Kredytowej S.A. oraz Zwi您ek Banków Polskich,

e) które s izbami rozliczeniowymi, lub innymi podmiotami prowadz帷ych rozliczenia lub rozrachunek, instytucjami lub schematami p豉tniczymi, lub podmiotami, które takie podmioty reprezentuj.

Podmioty (instytucje) w豉軼iwe dla odbiorcy danej transakcji, którym przekazujemy dane, mog dzia豉 w Polsce, krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo poza nimi. Odpowiednio do danego typu transakcji w豉軼iwe mog by podmioty dzia豉j帷e w Polsce, w Europejskim Obszarze Gospodarczym lub poza nim. Do tych organizacji dzia豉j帷ych poza obszarem Polski zalicza si Stowarzyszenie na rzecz 安iatowej Mi璠zybankowej Telekomunikacji Finansowej (SWIFT) z siedzib w Belgii. W przypadku transakcji realizowanych kartami, przekazujemy dane organizacji kartowej, której znakami opatrzona jest karta (np. Visa lub MasterCard). Organizacje te dzia豉j w Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz USA. W ka盥ym przypadku, gdy dane s przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, stosujemy odpowiednie zabezpieczenia w postaci standardowych klauzul ochrony danych przyj皻ych przez Komisj Europejsk.

Bank mo瞠 tak瞠 powierza dane innym podmiotom, np. kancelariom prawnym, nadal zachowuj帷 funkcj ich administratora.

 

Jak d逝go Bank b璠zie przetwarza Pa雟twa dane?

Okres przetwarzania Pa雟twa danych, zale篡 od celu, w jakim zosta造 zebrane i s przetwarzane, od przepisów prawa, a tak瞠 Pa雟twa zgód. Przetwarzamy dane zwi您ane z:

a) umow lub inn czynno軼i prawn – przez czas niezb璠ny do rozpatrzenia wniosku,

przygotowania do wykonania danej czynno軼i, a je郵i czynno嗆 ta dochodzi do skutku - przez czas niezb璠ny do jej wykonania. Je郵i czynno嗆 nie dosz豉 do skutku, przetwarzamy dane przez 3 lata od dnia zebrania danych;

b) z obliczeniami wspó販zynników finansowych i kapitaów, jakie wykonujemy, w tym okre郵onymi dla Banku metodami statystycznymi (ogólnie zwanych metodami i modelami). Zgodnie z prawem bankowym okres przetwarzania informacji w ramach metod i modeli wynosi 12 lat od dnia wyga郾i璚ia zobowi您ania;

c) danymi archiwalnymi – po wyga郾i璚iu danej relacji prawnej (czyli np. umowy) dane osobowe dotycz帷e dzia豉nia tych osób w imieniu przedsi瑿iorcy, instytucji lub jednostek organizacyjnych s przetwarzane przez 6 lat, a pozosta貫 dane osobowe osób fizycznych s przetwarzane przez okres do 10 lat, chyba 瞠 przepisy prawa przewiduj krótszy okres. Je郵i toczy si spór, proces s康owy lub trwa inne post瘼owanie (szczególnie karne), okres archiwizacyjny b璠zie liczony od dnia prawomocnego zako鎍zenia sporu, a w przypadku wielu post瘼owa prawomocnego zako鎍zenia ostatniego z nich, bez wzgl璠u na sposób jego zako鎍zenia, chyba 瞠 przepisy prawa przewiduj d逝窺zy okres przechowywania danych lub d逝篡 okres przedawnienia dla roszcze/prawa którego dotyczy post瘼owanie;

d) orzeczeniem s康owym – dane mog by przetwarzane do 10 lat od dnia wydania prawomocnego orzeczenia ko鎍z帷ego postepowanie;

e) zgod Klienta - przez czas wskazany w o鈍iadczeniu o zgodzie, w ka盥ym przypadku - do czasu odwo豉nia zgody;

f) pozyskaniem danych z baz prowadzonych przez inne podmioty lub danych przekazanych przez inne podmioty. Okres przetwarzania zale積y jest od celu przekazania, np. dane przekazane z Biura Informacji Kredytowej S.A. s przechowywane, aby oceni zdolno嗆 kredytow, przez odpowiedni czas dla danej czynno軼i kredytowej. Nast瘼nie dane mog by przetwarzane albo na mocy przepisów prawa, albo na mocy Pa雟twa zgody. Je郵i pozyskamy dane z takiej bazy, ale nie dosz這 do zawarcia umowy, dane b璠 usuni皻e w terminie do 2 lat od dnia pozyskania tych danych, chyba 瞠 zgoda Klienta jest nadal obowi您uj帷a.

 

Wspomniane okresy nie sumuj si. Dane mog by przetwarzane oddzielnie wed逝g poszczególnych celów i podstawy prawnej, np. mo積a odwo豉 okre郵on zgod na przetwarzanie danych w celach marketingowych, ale nie pozbawia to prawa Banku do przetwarzania danych w innym celu lub z innej podstawy prawnej. Klient zawsze mo瞠 wycofa wszystkie lub tylko niektóre zgody lub upowa積ienia.

 

Jakie maj Pa雟twa prawa wobec Banku i w jaki sposób mo瞠cie je zrealizowa?

a) prawo 膨dania od Banku dost瘼u do dotycz帷ych Pa雟twa danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, gdy s niezgodne ze stanem rzeczywistym,

b) prawo do 膨dania usuni璚ia lub ograniczenia przetwarzania danych, czyli wstrzymania operacji na danych lub nieusuwanie danych – stosownie do z這穎nego wniosku,

c) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Sprzeciw zostanie rozpatrzony przez Bank.

d)  prawo do przenoszenia danych lub uzyskania kopii danych. Pierwsza kopia danych jest bezp豉tna. Dla przeniesienia danych z uwagi na inne przepisy prawa np. bankowego, mo瞠 by wymagane uzyskanie zgody Klienta lub innej osoby lub spe軟ienie innych warunków wymaganych przepisami.

 

Wnioski w sprawie realizacji praw Klient mo瞠 sk豉da elektronicznie w sposób opisany w systemie bankowo軼i internetowej lub pisemnie. Sk豉danie takich wniosków telefonicznie b璠zie dopuszczalne, o ile Bank dla realizacji danego uprawnienia udost瘼nia taki proces, uwzgl璠niaj帷 wymogi weryfikacji to窺amo軼i Klienta. Bank mo瞠 膨da doprecyzowania informacji lub czynno軼i, których dotyczy 膨danie. Realizuj帷 膨danie przenoszenia danych lub uzyskania ich kopii, Bank przekazuje je informuj帷 o u篡tym formacie elektronicznym lub no郾iku. Klient maj帷y dost瘼 do systemu bankowo軼i internetowej Banku, b璠zie móg tak瞠 w tym systemie uzyska dost瘼 do swoich danych.

 

Czy podanie danych osobowych jest konieczne?

 

W przypadku zawarcia umowy podanie danych osobowych jest konieczne do jej zawarcia. Przepisy prawa mog wprowadza wymóg podawania danych w celu w nim opisanym (np. identyfikacji lub weryfikacji). Ponadto podanie okre郵onych danych mo瞠 by niezb璠ne dla wykonania okre郵onej transakcji lub czynno軼i. Je郵i Klient nie poda danych wymaganych umow lub innym dokumentem stosowanym przez Bank zgodnie z jego procedurami lub przepisami prawa, Bank nie zawrze umowy lub nie wykona transakcji lub czynno軼i.

 

Wyra瞠nie ka盥ego typu zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych jest dobrowolne.

W niektórych przypadkach dla wykonania umowy konieczne mo瞠 by przekazanie danych podmiotowi trzeciemu lub otrzymanie danych od takiego podmiotu. Wówczas konieczne b璠zie wyra瞠nie zgody lub upowa積ienia na takie przekazanie, o ile nie istnieje odr瑿na podstawa prawna przekazania. Je郵i Klient odmówi udzielenia takiej zgody/upowa積ienia albo je wycofa, mo瞠 to mie wp造w na zawarcie lub wykonanie umowy z podmiotem trzecim lub okre郵onej czynno軼i, o ile przekazanie tych danych jest konieczne dla zawarcia lub wykonania danej umowy lub okre郵onej czynno軼i.

 

Je郵i z這篡li Pa雟two wnioski o dokonanie czynno軼i lub us逝gi, Bank mo瞠 podejmowa decyzje automatycznie, które mog doprowadza do odmowy zawarcia umowy lub odmowy wykonania czynno軼i albo te do zaoferowania czynno軼i lub us逝gi na okre郵onych warunkach. Istotne informacje dla danej decyzji automatycznej zale膨 od typu czynno軼i np. dla procesów kredytowych. Istotnymi informacjami maj帷ymi wp造w na decyzj podejmowan automatycznie, w tym z u篡ciem techniki profilowania, s informacje maj帷e wp造w na wiarygodno嗆 i zdolno嗆 kredytow, a w przypadku 鈍iadczenia us逝g depozytowych, inwestycyjnych lub elektronicznych posiadane przez Bank informacje o sytuacji maj徠kowej lub finansowej, które mog mie wp造w na warunki czynno軼i lub us逝gi, w tym tre嗆 udzielonej informacji lub konsultacji. Klient ma prawo odwo豉 si od decyzji automatycznej. Odwo豉nie takie rozpatrzy pracownik Banku.

 

Jaka instytucja jest organem nadzorczym w zakresie danych osobowych?

Organem nadzorczym w zakresie danych osobowych w Polsce jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Macie Pa雟two prawo wniesienia skargi do tego organu.

 

Czy mo瞠cie Pa雟two z這篡 sprzeciw albo wycofa udzielon zgod lub upowa積ienie?

Wszystkie zgody wyra瘸cie Pa雟two dobrowolnie. Mo瞠cie Pa雟two z這篡 sprzeciw wobec przetwarzania danych – szczególnie w celach marketingowych. Bank rozpatrzy zasadno嗆 sprzeciwu. Je瞠li sprzeciw dotyczy przetwarzania danych w celach marketingowych b璠zie on uwzgl璠niony przez Bank.  Wycofanie danej zgody nie wp造wa na prawo Banku do przetwarzania danych w celu opisanym w tej zgodzie do chwili jej cofni璚ia. Mo磧iwe jest tak瞠, 瞠 – zgodnie z przepisami prawa – Bank b璠zie uprawniony do przetwarzania danych na innej podstawie prawnej lub w innym celu.

 


» Centralna informacja o rachunkach u酥ionych

Centralna informacja o rachunkach u酥ionych jest now us逝g, umo磧iwiaj帷 dost瘼 do informacji o rachunkach osób zmar造ch i „zapomnianych”, rachunkach osób fizycznych w ka盥ym banku i SKOK-u.

W celu skorzystania z us逝gi wnioskodawca (osoba, która uzyska豉 tytu prawny do spadku po posiadaczu rachunku albo osoba fizyczna poszukuj帷a w豉snych rachunków, gmina oraz podmioty, o których mowa w art. 105 ust. 1 pkt 2 lit. a-h, k-, p, s, t oraz v ustawy Prawo bankowe) mo瞠 z這篡 odpowiedni wniosek w wybranym przez siebie banku lub SKOK-u. Bank lub SKOK skieruje zapytanie do Centralnej informacji, która nast瘼nie przeka瞠 je dalej do wszystkich pozosta造ch banków i SKOK-ów. Otrzymana informacja zwrotna pozwoli na sporz康zenie przez Centraln informacj zbiorczej informacji zawieraj帷ej: wskazanie podmiotów, które prowadzi造 albo prowadz rachunek, numer rachunku, informacj czy jest on nadal prowadzony, czy jest to rachunek wspólny oraz informacj o umowach rachunku bankowego rozwi您anych albo wygas造ch z przyczyn okre郵onych w Prawie bankowym (z powodu 鄉ierci posiadacza rachunku albo braku dyspozycji dotycz帷ych rachunku przez okres 10 lat).

Korzy軼i dla klienta b璠zie mo磧iwo嗆 otrzymania informacji w jednym miejscu – w banku lub SKOK-u, w którym zdecydowa si z這篡 wniosek. Natomiast uzyskanie szczegó這wych danych dotycz帷ych rachunku jak np.: weryfikacja jego rodzaju i salda, b璠zie mo磧iwa wy陰cznie w placówce banku lub SKOK-u, w którym rachunek jest prowadzony. Dotychczas poszukiwanie tzw. rachunków u酥ionych wymaga這 zwracania si z indywidualnym zapytaniem do ka盥ego banku lub SKOK-u, w którym móg by prowadzony rachunek danej osoby.

Lista banków uczestnicz帷ych w us逝dze dost瘼na jest na stronie:
 
Wi璚ej informacji: www.centralnainformacja.pl

» Us逝ga p豉tno軼i kart w Internecie.

3D - Secure to bezpieczne p豉tno軼i kart w internecie!

 

Umo磧iwi Ci to nowoczesna us逝ga 3D-Secure!

Dzi瘯i niej transakcja dokonywana kart w Internecie b璠zie potwierdzona dodatkowym has貫m, które nale篡 nada podczas rejestracji karty p豉tniczej w us逝dze 3D-Secure.

Rejestracja karty wykonywana jest jednorazowo.

W momencie dokonywania p豉tno軼i w sklepie internetowym klient zostanie poproszony o dokonanie rejestracji (podanie danych osobowych oraz ustalenie has豉).

Przy kolejnych zakupach przez Internet, potwierdzenie p豉tno軼i b璠zie polega na podaniu ustalonego has豉 oraz danych z karty.

Podczas rejestracji klient okre郵a równie komunikat osobisty – tekst, który b璠zie wy鈍ietlany przy ka盥ej p豉tno軼i kart, stanowi帷y dodatkowe potwierdzenie autentyczno軼i strony.

Uwaga: w przypadku kart Maestro, Visa Electron lub Visa Business Electron w procesie rejestracji wymagane jest podanie has豉 tymczasowego przekazanego przez Bank.

W celu uzyskania has豉 klient powinien skontaktowa si z oddzia貫m Banku.

Nast瘼nie w trakcie rejestracji klient ustanawia w豉sne has這 do us逝gi, które b璠zie s逝篡 do potwierdzania transakcji przy kolejnych zakupach przez Internet.

 

System posiada certyfikacj organizacji p豉tniczych Visa International oraz MasterCard International.

 

Aby zarejestrowa swoj kart w us逝dze 3D - Secure nale篡 wej嗆 na stron:

 

W przypadku kart Maestro kliknij tutaj

 

W przypadku kart MasterCard Debit PayPass kliknij tutaj

 

W przypadku kart Visa Electron, Visa Electron "m這dzie穎wa", Visa Business Electron kliknij tutaj

 

W przypadku kart Visa Electron payWave, Visa Electron payWave "m這dzie穎wa", Visa Business Electron payWave kliknij tutaj


» Us逝ga PayByNet

Szanowni Klienci, Bank Spó責zielczy w Pu速usku nale篡 do grona firm oferuj帷ych natychmiastowe zakupy przez Internet poprzez system PayByNet.

 

Co to jest PayByNet ?

 

PayByNet – to system gwarantowanych natychmiastowych p豉tno軼i internetowych opracowany przez Krajow Izb Rozliczeniow S.A. specjalnie na potrzeby handlu elektronicznego. To obecnie najszybszy sposób p豉tno軼i w Internecie, dzi瘯i któremu zamówienie mo瞠 zosta zrealizowane od razu po zatwierdzeniu przelewu przez klienta. Istotnym faktem jest to, 瞠 funkcjonalno嗆 natychmiastowych p豉tno軼i internetowych za pomoc PayByNet jest ca趾owicie darmowy i nie musz Pa雟two uiszcza dodatkowej prowizji z tego tytu逝.

 

Jakie korzy軼i uzyskujemy korzystaj帷 z tego systemu ?

 

Dzi瘯i tej us逝dze wszyscy klienci Banku Spó責zielczego w Pu速usku, korzystaj帷y z Internet Bankingu, mog szybko, bezpiecznie i wygodnie, przez 24 godziny na dob, realizowa p豉tno軼i za zakupy w sklepach internetowych, które przyjmuj p豉tno軼i w ramach „PayByNet". P豉tno軼i realizowane s bezpo鈔ednio z rachunku, bez konieczno軼i r璚znego wprowadzania danych transakcji.

 

Dzi瘯i temu zapewniamy naszym klientom :

 • szybko嗆 - obs逝gi p豉tno軼i w PayByNet przy酥iesza realizacj zamówienia
 • oszcz璠no嗆 – przelewy z wykorzystaniem „PayByNet" s ca趾owicie bezp豉tne
 • przejrzysto嗆 - przelew bezpo鈔edni stanowi jednoznaczny dowód zap豉ty za wybrane przez klienta towary b康 us逝gi
 • bezpiecze雟two - us逝ga wykonywana jest z po鈔ednictwem KIR - Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. gwarantuje kupuj帷emu bezpiecze雟two dokonanej transakcji
 • wygoda – automatyczne przenoszenie danych dotycz帷ych przelewu i danych odbiorcy p豉tno軼i

Jak korzysta z „PayByNet" ?

 

1. W chwili dokonywania zakupów w sklepie internetowym, który akceptuje p豉tno軼i w systemie „PayByNet", przy wyborze rodzaju p豉tno軼i, nale篡 wybra „PayByNet", a po wy鈍ietleniu strony serwisu – klikn望 logo Spó責zielcza Grupa Bankowa, a nast瘼nie wybra województwo mazowieckie i Bank Spó責zielczy w Pu速usku,
2. Automatycznie nast瘼uje przekierowanie na stron logowania do Internet Bankingu,
3. Po udanym zalogowaniu wy鈍ietla si strona z danymi do przelewu, system poprosi o zaakceptowanie przelewu, który zosta wygenerowany,
4. Sklep otrzymuje informacj o wykonanej p豉tno軼i, dzi瘯i temu Sprzedaj帷y mo瞠 przyst徙i do realizacji zamówienia.

 

Wi璚ej informacji na temat us逝gi PayByNet oraz wykaz sklepów, w których mo積a dokona p豉tno軼i - na stronie www.paybynet.pl

 
Zamknij x
W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies w celu 鈍iadczenia us逝g na najwy窺zym poziomie, dzi瘯i czemu dostosowuje si ona do Pa雟twa indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawie cookies oznacza, 瞠 b璠 one zamieszczane w Pa雟twa urz康zeniu ko鎍owym. Wi璚ej informacji znajduje si w naszej Polityce cookies.
start aktulanosci o banku bankomaty kontakt polityka cookies logowanie www.arimr.gov.pl www.bik.pl www.infomonitor.pl www.grupaconcordia.pl www.macif.pl www.bfg.pl www.novum.pl www.visa.pl www.maestrocard.com/pl www.sgb.pl www.nbp.gov.pl www.mrbank.com.pl www.mrbank.com.pl www.grupaconcordia.pl www.nbp.gov.pl www2.krd.pl www.bfg.pl logowanie logowanie dla firm