...wi璚ej
...wi璚ej
...wi璚ej

» Zasady ζdu Korporacyjnego

O鈍iadczenie Zarz康u Banku Spó責zielczego w Pu速usku

o stosowaniu „Zasad ζdu Korporacyjnego” wydanych przez Komisj Nadzoru Finansowego

 

    W  zwi您ku z wdro瞠niem przez Komisj Nadzoru Finansowego Uchwa陰 218/2014 „Zasad ζdu Korporacyjnego”, Bank Spó責zielczy w Pu速usku z siedzib w Pu速usku, ul. Ko軼iuszki 1, zwany dalej „Bankiem”, o鈍iadcza, 瞠 wprowadza „Zasady ζdu  Korporacyjnego” okre郵one w dokumencie Komisji Nadzoru Finansowego poprzez uchwalenie „Polityki ζdu Korporacyjnego w Banku Spó責zielczym w Pu速usku”, zgodnie z zasad proporcjonalno軼i i adekwatno軼i wynikaj帷 ze skali, charakteru dzia豉lno軼i oraz specyfiki Banku.

 

    Tre嗆 „Zasad ζdu Korporacyjnego” wydanych przez Komisj Nadzoru Finansowego znajduje si w Dzienniku Urz璠owym Komisji Nadzoru Finansowego 2014 r. pod poz. 17, dost瘼nym równie na stronie internetowej Komisji pod adresem: http://www.dziennikiurzedoweknf.gov.pl/pliki/D_Urz_KNF_poz_17_2014_tcm6-39564.pdf

 

    Polityka ζdu Korporacyjnego stanowi zbiór zasad okre郵aj帷ych relacje wewn皻rzne i zewn皻rzne  Banku  w tym relacje z udzia這wcami Banku i klientami, organizacj, funkcjonowanie nadzoru wewn皻rznego oraz kluczowych systemów i funkcji wewn皻rznych, a tak瞠 organów statutowych i zasad ich wspó責zia豉nia.

 

      Tekst „Polityki ζdu Korporacyjnego w Banku Spó責zielczym w Pu速usku" (zwanej dalej te „Polityk”) dost瘼ny jest w Centrali i Oddzia豉ch Banku.

 

      Gówne postanowienia „Zasad ζdu Korporacyjnego”, które, zgodnie z zasad proporcjonalno軼i, w ocenie Banku nie stosuj si do Banku lub stosowane s w zmodyfikowanej postaci to:

 

1.Zasada okre郵ona w § 8 ust. 4 „Zasad ζdu Korporacyjnego” –   u豉twienia dla udzia這wców:

    W opinii Banku, Statut Banku, przepisy Prawa Spó責zielczego oraz Regulamin Obrad Zebrania Przedstawicieli obowi您uj帷y w Banku reguluj przebieg i udzia w Zebra Przedstawicieli w sposób kompleksowy. Wprowadzenie zasady by這by w znacznym stopniu utrudnione ze wzgl璠ów organizacyjno-technicznych. Ponadto wprowadzenie technologii transmisji obrad Zebra Przedstawicieli oraz dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym jest kosztownym rozwi您aniem.

      Nale篡 równie zwróci uwag, i wprowadzenie tej zasady ma sens w spó趾ach publicznych, gdzie akcjonariat jest rozproszony. Natomiast banki spó責zielcze cechuj si z zasady lokalno軼i dzia豉nia, w zwi您ku z czym nie ma uzasadnienia dla wprowadzania tak kosztownych rozwi您a.

 

2. Zasady okre郵one w §  11 „Zasad ζdu Korporacyjnego” – transakcje z podmiotami powi您anymi.

      Bank nie posiada podmiotów powi您anych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, w zwi您ku z czym nie wprowadzi zapisów dotycz帷ych § 11 „Zasad ζdu Korporacyjnego” do Polityki.

 

3. Zasady okre郵one w § 12 ust. 1 i 2 „Zasad ζdu Korporacyjnego” – dokapitalizowanie i dofinansowanie Banku przez udzia這wców.

      W ocenie Banku zasady te nie dotycz Banku, m.in. ze wzgl璠u na fakt, i aktualnie obowi您uj帷e przepisy prawa nie dopuszczaj mo磧iwo軼i zaliczenia funduszu udzia這wego do funduszy w豉snych Banku tzw. CET I, co oznacza, i nie ma mo磧iwo軼i skutecznego dokapitalizowania Banku. Ponadto obowi您ek dostarczenia wsparcia finansowego wydaje si by racjonalny dla banków komercyjnych, gdzie wyst瘼uj udzia這wcy wi瘯szo軼iowi. W przypadku Banku, który posiada du膨 liczb udzia這wców b璠帷ych osobami fizycznymi, na這瞠nie na nich dodatkowego obowi您ku udzielenia wsparcia finansowego jest niewykonalne i nieracjonalne. W zwi您ku z powy窺zym Bank postanowi nie stosowa zasad okre郵onych w tych przepisach.

 

4. Zasady okre郵one w § 13 oraz w § 19 „Zasad ζdu Korporacyjnego” – kompetencje cz這nków organów Banku.

     W zwi您ku z faktem, i Bank, w przeciwie雟twie do innych podmiotów nadzorowanych przez Komisj Nadzoru Finansowego, posiada stosowne regulacje okre郵aj帷e kompetencje cz這nków Zarz康u i cz這nków Rady Nadzorczej, Bank uznaje, i realizuje obowi您ki okre郵one w tych zasadach poprzez stosowanie powszechnie obowi您uj帷ych przepisów prawa, wytycznych, rekomendacji i zalece, okre郵onych przez Europejski Urz康 Nadzoru Bankowego oraz Komisj Nadzoru Finansowego, reguluj帷ych t materi, z zachowaniem zasady proporcjonalno軼i.

     W zwi您ku z powy窺zym Bank przyj掖 w § 13 ust. 5 oraz w § 19 ust. 5 Polityki jednolit zasad, i:

 

     „Bank realizuje powy窺ze zasady poprzez stosowanie przepisów prawa powszechnie obowi您uj帷ego oraz wytycznych, rekomendacji i zalece, okre郵onych przez Europejski Urz康 Nadzoru Bankowego oraz Komisj Nadzoru Finansowego, reguluj帷ych t materi, z zachowaniem zasady proporcjonalno軼i”.

 

5. Zasady okre郵one w § 22 ust. 1 i 2 „Zasad ζdu Korporacyjnego” – niezale積o嗆 cz這nków organów Banku.

     Zgodnie z Ustaw z dnia 16 wrze郾ia 1982 r. Prawo spó責zielcze, do organów spó責zielni maj prawo by wybierani jej cz這nkowie. W zwi您ku z powy窺zym, Bank uznaje, i zasady okre郵one w przytoczonych przepisach, dot. niezale積o軼i cz這nków organu nadzoruj帷ego, nie znajduj zastosowania do banku funkcjonuj帷ego w formie spó責zielni, jakim jest Bank.

 

      W zwi您ku z powy窺zym Bank przyj掖 w § 22 ust. 1 Polityki zasad, i:

 

     „Do sk豉du Rady Nadzorczej wybierani s udzia這wcy Banku, zgodnie z Prawem spó責zielczym.”

 

6. Zasady okre郵one w „Zasadach ζdu Korporacyjnego” dot. komitetu audytu oraz komórki audytu.

      Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 4) Ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o bieg造ch rewidentach i ich samorz康zie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozda finansowych oraz o nadzorze publicznym, banki spó責zielcze nie maj obowi您ku powo造wania komitetu audytu, w zwi您ku z czym postanowienia Zasad w tym zakresie nie stosuj si do Banku.

     W zwi您ku z faktem, i Bank, zgodnie z art. 10 Prawa bankowego powierzy wykonywanie audytu bankowi zrzeszaj帷emu – SGB-Bank S.A. w Poznaniu, w Banku nie ma wyodr瑿nionej komórki audytu wewn皻rznego, a co za tym idzie osoby ni kieruj帷. W zwi您ku z powy窺zym Bank dokona w Polityce stosownej modyfikacji „Zasad ζdu Korporacyjnego”.

 

7. Zasady okre郵one w rozdziale 9 „Wykonywanie uprawnie z aktywów nabytych na ryzyko klienta” „Zasad ζdu Korporacyjnego”

    W zwi您ku z niewykonywaniem przez Bank dzia豉lno軼i w zakresie okre郵onym w Rozdziale 9, Bank nie wprowadzi postanowie tego Rozdzia逝 do swojej Polityki.
wstecz

 
Zamknij x
W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies w celu 鈍iadczenia us逝g na najwy窺zym poziomie, dzi瘯i czemu dostosowuje si ona do Pa雟twa indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawie cookies oznacza, 瞠 b璠 one zamieszczane w Pa雟twa urz康zeniu ko鎍owym. Wi璚ej informacji znajduje si w naszej Polityce cookies.
start aktulanosci o banku bankomaty kontakt polityka cookies logowanie www.arimr.gov.pl www.bik.pl www.infomonitor.pl www.grupaconcordia.pl www.macif.pl www.bfg.pl www.novum.pl www.visa.pl www.maestrocard.com/pl www.sgb.pl www.nbp.gov.pl www.mrbank.com.pl www.mrbank.com.pl www.grupaconcordia.pl www.nbp.gov.pl www2.krd.pl www.bfg.pl logowanie logowanie dla firm