...wi璚ej
...wi璚ej
...wi璚ej

» Zasady gwarantowania depozytów przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Depozyty w Banku Spó責zielczym w Pu速usku s gwarantowane przez:

 

 

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

 

 

 

Zakres ochrony:

równowarto嗆 w z這tych 100 000 euro w odniesieniu do

ka盥ego deponenta w jednym podmiocie obj皻ym systemem gwarantowania.

 

 

 

 

 

Je瞠li deponent posiada wi璚ej depozytów w tym samym podmiocie obj皻ym systemem gwarantowania:

wszystkie depozyty w tym samym podmiocie obj皻ym systemem gwarantowania s sumowane, a suma podlega limitowi równowarto軼i w z這tych 100 000 euro

Je瞠li deponent posiada wspólny rachunek z inn osob / innymi osobami:

limit równowarto軼i w z這tych 100 000 euro ma zastosowanie do ka盥ego z deponentów oddzielnie

Okres wyp豉ty w przypadku niewyp豉calno軼i podmiotu obj皻ego systemem gwarantowania:

7 dni roboczych

Waluta wyp豉ty:

Z這ty

Kontakt:

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4

00-546 Warszawa

Telefon:800569341                                                                                     

Faks:    22 5830589

E-mail:     kancelaria@bfg.pl

Informacje dodatkowe:

https://www.bfg.pl/

Informacje dodatkowe:

 System odpowiedzialny za ochron depozytu.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny jest odpowiedzialny za ochron depozytów.

Ogólny zakres ochrony.

Je瞠li depozyt nie jest dost瘼ny, gdy podmiot obj皻y systemem gwarantowania nie jest
w stanie wype軟i swoich zobowi您a finansowych, wyp豉ty na rzecz deponentów dokonuje Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Kwota wyp豉ty wynosi maksymalnie równowarto嗆 w z這tych 100 000 euro w odniesieniu do ka盥ego deponenta w jednym podmiocie obj皻ym systemem gwarantowania. Oznacza to, 瞠 w celu okre郵enia kwoty obj皻ej gwarancj sumowane s wszystkie depozyty ulokowane w tym samym podmiocie obj皻ym systemem gwarantowania. Przyk豉dowo, je瞠li deponent posiada równowarto嗆
w z這tych 90 000 euro na rachunku oszcz璠no軼iowym i równowarto嗆 w z這tych
20 000 euro na rachunku bie膨cym w tym samym podmiocie obj皻ym systemem gwarantowania, wyp豉cona zostanie jedynie kwota równowarto軼i w z這tych 100 000 euro.

Do obliczenia równowarto軼i euro w z這tych przyjmuje si kurs 鈔edni og豉szany przez Narodowy Bank Polski w dniu spe軟ienia warunku gwarancji, w rozumieniu art. 2 pkt 10 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. poz. 996), wobec danego podmiotu obj皻ego systemem gwarantowania depozytów.

Limit ochrony wspólnych rachunków.

W przypadku wspólnych rachunków limit równowarto軼i w z這tych 100 000 euro stosuje si do ka盥ego z deponentów.

Jednak瞠 depozyty na rachunku, do którego dwie lub wi璚ej osób jest uprawnionych jako cz這nkowie spó趾i osobowej, stowarzyszenia lub jednostki organizacyjnej nieposiadaj帷ej osobowo軼i prawnej, której odr瑿na ustawa przyznaje zdolno嗆 prawn, s do celów obliczenia górnego limitu równowarto軼i w z這tych 100 000 euro sumowane i traktowane jako depozyt jednego deponenta.

W przypadku gdy 鈔odki lub nale積o軼i deponenta b璠帷ego osob fizyczn pochodz z:

1) odp豉tnego zbycia:

a) nieruchomo軼i zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290, z pó幡. zm.), jej cz窷ci lub udzia逝 w takiej nieruchomo軼i,

b) prawa u篡tkowania wieczystego gruntu zabudowanego budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane lub udzia逝 w takim prawie,

c) samodzielnego lokalu mieszkalnego w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 24 czerwca 1994 r. o w豉sno軼i lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892) stanowi帷ego odr瑿n nieruchomo嗆 lub udzia逝 w takim lokalu, gruntu lub udzia逝 w gruncie albo prawa u篡tkowania wieczystego gruntu lub udzia逝 w takim prawie, zwi您anych z tym lokalem,

d) spó責zielczego w豉sno軼iowego prawa do lokalu o przeznaczeniu mieszkalnym lub udzia逝 w takim prawie

— je瞠li zbycie to nie nast徙i這 w ramach wykonywanej dzia豉lno軼i gospodarczej,

2) wykonania na rzecz deponenta umownego lub s康owego podzia逝 maj徠ku po ustaniu ma鹵e雟kiej wspólno軼i maj徠kowej,

3) nabycia przez deponenta spadku, wykonania na jego rzecz zapisu lub otrzymania przez niego zachowku,

4) wyp豉ty sumy ubezpieczenia z tytu逝 umowy ubezpieczenia na 篡cie w zwi您ku ze 鄉ierci osoby ubezpieczonej lub do篡ciem przez ni oznaczonego wieku,

5) wyp豉ty sumy ubezpieczenia z tytu逝 umowy ubezpieczenia nast瘼stw nieszcz窷liwych wypadków w zwi您ku z uszkodzeniem cia豉, rozstrojem zdrowia lub 鄉ierci osoby ubezpieczonej wskutek nieszcz窷liwego wypadku,

6) wyp豉ty odprawy pieni篹nej na warunkach i w wysoko軼i okre郵onych w przepisach odr瑿nych,

7) wyp豉ty odprawy emerytalnej lub rentowej, o której mowa w art. 921 § 1 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z pó幡. zm.) lub odr瑿nych przepisach, na warunkach i w wysoko軼i okre郵onych w tych prze­pisach

— s one obj皻e ochron gwarancyjn, w terminie 3 miesi璚y od dnia wp造wu 鈔odków na rachunek lub powstania nale積o軼i, do wysoko軼i stanowi帷ej ró積ic pomi璠zy dwukrotno軼i limitu równowarto軼i w z這tych 100 000 euro a sum pozosta造ch 鈔odków i nale積o軼i deponenta, nie wy窺z jednak ni limit równowarto軼i w z這tych 100 000 euro. Po tym terminie 鈔odki i nale積o軼i deponenta s obj皻e obowi您kowym systemem gwarantowania depozytów na zasadach ogólnych, tj. do wysoko軼i równowarto軼i w z這tych 100 000 euro.

W przypadku gdy 鈔odki pochodz z wyp豉ty odszkodowania za szkod wyrz康zon przest瘼stwem lub zado嗆uczynienia za doznan krzywd, odszkodowania lub zado嗆uczynienia, o którym mowa w art. 552 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks post瘼owania karnego (Dz. U. poz. 555, z pó幡. zm.), s one obj皻e ochron gwarancyjn, w terminie 3 miesi璚y od dnia wp造wu 鈔odków na rachunek lub powstania nale積o軼i — w ca這軼i. Po tym terminie te 鈔odki i nale積o軼i s obj皻e obowi您kowym systemem gwarantowania depozytów na zasadach ogólnych, tj. do wysoko軼i równowarto軼i w z這tych 100 000 euro.

 

wstecz

 
Zamknij x
W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies w celu 鈍iadczenia us逝g na najwy窺zym poziomie, dzi瘯i czemu dostosowuje si ona do Pa雟twa indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawie cookies oznacza, 瞠 b璠 one zamieszczane w Pa雟twa urz康zeniu ko鎍owym. Wi璚ej informacji znajduje si w naszej Polityce cookies.
start aktulanosci o banku bankomaty kontakt polityka cookies logowanie www.arimr.gov.pl www.bik.pl www.infomonitor.pl www.grupaconcordia.pl www.macif.pl www.bfg.pl www.novum.pl www.visa.pl www.maestrocard.com/pl www.sgb.pl www.nbp.gov.pl www.mrbank.com.pl www.mrbank.com.pl www.grupaconcordia.pl www.nbp.gov.pl www2.krd.pl www.bfg.pl logowanie logowanie dla firm