Kredyty i pożyczki zabezpieczone hipotecznie

Kredyty hipoteczne to kredyty, których docelowym zabezpieczniem jest hipoteka, tj.: kredyty mieszkaniowe, kredyty konsolidacyjne, kredyty konsumpcyjne zabezpieczone hipoteką.

Kredyty i pożyczki hipoteczne udzielane są osobom fizycznym na cele nie związane bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą, zawodową lub rolniczą.

Bank może udzielić kredytu klientowi indywidualnemu, który spełnia następujące warunki:

 1. posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
 2. ukończył 18 rok życia,
 3. jest wiarygodny i posiada zdolność kredytową,
 4. posiada obywatelstwo polskie lub prawo stałego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej,
 5. posiada źródło dochodów, dające gwarancję całkowitej, terminowej spłaty kredytu wraz z odsetkami,
 6. zaproponuje prawne zabezpieczenia spłaty kredytu,
 7. posiada miejsce zamieszkania na terenie działania banku,
 8. złoży wymagane przez bank dokumenty. 

Kredyt mieszkaniowy może być przeznaczony na:

 1. budowę, rozbudowę, przebudowę, remont, modernizację oraz dokończenie budowy nieruchomości mieszkalnej,
 2. przebudowę pomieszczeń lub budynków niemieszkalnych na cele mieszkalne,
 3. nabycie nieruchomości mieszkalnej,
 4. przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego
  lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w lokal mieszkalny,
 5. zamianę nieruchomości mieszkalnej na inną nieruchomość mieszkalną,
 6. wykup lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego stanowiących własność zakładu pracy lub mienie komunalne,
 7. całkowitą spłatę terminowo obsługiwanych kredytów zaciągniętych na cele,
  o których mowa w pkt 1-6,
 8. refinansowanie nakładów poniesionych na cele określone w pkt 1-6,
 9. nabycie udziału w nieruchomości mieszkalnej, pod warunkiem ustanowienia hipoteki na całej nieruchomości,
 10. inne cele związane z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych,
 11. cel dowolny – łącznie z jednym z celów kredytowania wymienionych w pkt 1-10.

Kredyt mieszkaniowy może być udzielony na jeden lub kilka celów, pod warunkiem, że dotyczą one tej samej nieruchomości mieszkalnej.

 

Kredyt konsolidacyjny może być przeznaczony na:

 1. spłatę zadłużenia kredytobiorcy w banku lub w innych bankach z tytułu kredytów na cele mieszkaniowe, limitów kredytowych, kart kredytowych, pożyczek hipotecznych, kredytów ratalnych, kredytów gotówkowych, samochodowych i innych kredytów konsumpcyjnych, z zastrzeżeniem, że ponad 50% kwoty kredytu musi zostać przeznaczona na spłatę kredytu udzielonego na zaspakajanie potrzeb mieszkaniowych,
 2. na dowolny cel konsumpcyjny – do 30% kwoty kredytu, z zastrzeżeniem pkt 1.

Kredyt konsumpcyjny zabezpieczony hipotecznie udzielany jest na dowolny cel konsumpcyjny.

Pożyczka hipoteczna udzielana jest na cel nieokreślony.