kontakt z nami: +48 23 692 06 43 bank@bspultusk.pl

KREDYTY

Kredyt konsumencki gotówkowy

Kredyt konsumencki gotówkowy udzielany jest na cele konsumpcyjne.
Kredyt może być udzielony osobie fizycznej posiadającej zdolność kredytową, określoną przez Bank na podstawie udokumentowanych stałych dochodów.

Warunki kredytowania:

 • maksymalna wysokość kredytu 255 550,00zł
 • kredyt udzielany jest na okres do 60 miesięcy,
 • kredyt oprocentowany jest według stałej stopy procentowej, 
 • możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych opłat,
 • dogodne formy zabezpieczenia, w tym ubezpieczenie kredytobiorcy na wypadek śmierci, trwałej niezdolności do pracy, poważnego zachorowania.

Pobierz druk_zaświadczenia_z_zakladu_pracy.pdf

Kredyt konsumencki odnawialny w ROR

Bank może udzielić posiadaczowi ROR kredytu do wysokości 3-krotnych miesięcznych stałych wpływów na rachunek.

 

Kredyt konsumencki odnawialny w ROR jest bardzo wygodną formą kredytową:

 • przyznany limit kredytu podwyższa wysokość dostępnych wolnych środków na rachunku,
 • umowa kredytu może być zawarta na okres do 60 m-cy,
 • jest to jeden z najtańszych sposobów kredytowania, każdy wpływ środków na rachunek zmniejsza bieżące zadłużenie.

Kredyt konsumencki odnawialny w ROR może otrzymać osoba, która:

 • regularnie przekazuje na ROR dochody rachunek tytułu zatrudnienia lub dochody z tytułu emerytury albo renty, bądź inne dochody,
 • posiada rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy od co najmniej 3 miesięcy w Banku (do okresu uprawniającego posiadacza ROR do ubiegania się o kredyt może być zaliczony także okres posiadania rachunku w innym banku),
 • posiada zdolność kredytową.

Pobierz druk_zaświadczenia_z_zakladu_pracy.pdf

Kredyty i pożyczki zabezpieczone hipotecznie

Kredyty hipoteczne to kredyty, których docelowym zabezpieczniem jest hipoteka, tj.: kredyty mieszkaniowe, kredyty konsolidacyjne, kredyty konsumpcyjne zabezpieczone hipoteką.

Kredyty i pożyczki hipoteczne udzielane są osobom fizycznym na cele nie związane bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą, zawodową lub rolniczą.

Bank może udzielić kredytu klientowi indywidualnemu, który spełnia następujące warunki:

1) posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

2) ukończył 18 rok życia,

3) jest wiarygodny i posiada zdolność kredytową,

4) posiada obywatelstwo polskie lub prawo stałego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej,     

5) posiada źródło dochodów, dające gwarancję całkowitej, terminowej spłaty kredytu wraz z odsetkami,

6) zaproponuje prawne zabezpieczenia spłaty kredytu,

7) posiada miejsce zamieszkania na terenie działania banku,

8) złoży wymagane przez bank dokumenty. 

 

Kredyt mieszkaniowy może być przeznaczony na:

1) budowę, rozbudowę, przebudowę, remont, modernizację oraz dokończenie budowy nieruchomości mieszkalnej,

2) przebudowę pomieszczeń  lub budynków niemieszkalnych na cele mieszkalne,

3) nabycie nieruchomości mieszkalnej,

4) przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego
lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w lokal mieszkalny,

5) zamianę nieruchomości mieszkalnej na inną nieruchomość mieszkalną,

6) wykup lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego stanowiących własność zakładu pracy lub mienie komunalne,

7) całkowitą spłatę terminowo obsługiwanych kredytów zaciągniętych na cele,
o których mowa w pkt 1-6,

8) refinansowanie nakładów poniesionych na cele określone w pkt 1-6,

9) nabycie udziału w nieruchomości mieszkalnej, pod warunkiem ustanowienia hipoteki na całej nieruchomości,

10) inne cele związane z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych,

11) cel dowolny – łącznie z jednym z celów kredytowania wymienionych w pkt 1-10.

Kredyt mieszkaniowy może być udzielony na jeden lub kilka celów, pod warunkiem, że dotyczą one tej samej nieruchomości mieszkalnej.

 

Kredyt konsolidacyjny może być przeznaczony na:

1) spłatę zadłużenia kredytobiorcy w banku lub w innych bankach z tytułu kredytów na cele mieszkaniowe, limitów kredytowych, kart kredytowych, pożyczek hipotecznych, kredytów ratalnych, kredytów gotówkowych, samochodowych i innych kredytów konsumpcyjnych, z zastrzeżeniem, że ponad 50% kwoty kredytu musi zostać przeznaczona na spłatę kredytu udzielonego na zaspakajanie potrzeb mieszkaniowych,

2) na dowolny cel konsumpcyjny – do 30% kwoty kredytu, z zastrzeżeniem pkt 1.

 

Kredyt konsumpcyjny zabezpieczony hipotecznie udzielany jest na dowolny cel konsumpcyjny.

 

Pożyczka hipoteczna udzielana jest na cel nieokreślony.

 

Pobierz druk_zaświadczenia_z_zakladu_pracy.pdf

 

 

Zamknij x
W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki czemu dostosowuje się ona do Państwa indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej informacji znajduje się w naszej Polityce cookies.