kontakt z nami: +48 23 692 06 43 bank@bspultusk.pl

KREDYTY

Kredyt obrotowy

Kredyt obrotowy przeznaczony jest na sfinansowanie:

  • bieżącej działalności gospodarczej, związanej z zaopatrzeniem, produkcją i sprzedażą towarów lub świadczeniem usług oraz procesem rozliczeń pieniężnych,
  • zapasów, rozliczeń międzyokresowych czynnych, należności z tytułu rozliczeń z kontrahentami oraz płatności.

Kredytobiorcami mogą być osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nie będące osobą prawną, wykonujące we własnym imieniu działalność gospodarczą, a także wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.

 

Kredyt może być udzielony na okres do 1 roku, a w uzasadnionych przypadkach do 3 lat.

Kredyt w rachunku bieżącym dla przedsiębiorców

Przeznaczony jest na pokrycie bieżących zobowiązań, wynikających z prowadzonej działalności gospodarczej w ramach przyznanego limitu kredytowego.

 

Kredytobiorcą może być przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, ale posiadająca zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, a także wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.

 

Ogólne warunki kredytowania:

  • kredyt może być udzielony Kredytobiorcy, który posiada w Banku rachunek bieżący, prowadzony od min. 6 miesięcy; w uzasadnionych przypadkach okres może być skrócony decyzją Zarządu Banku (w przypadku, gdy Kredytobiorca przeniósł rachunek bieżący z innego banku, Bank może uwzględnić okres prowadzenia rachunku bieżącego i obroty na rachunku w poprzednim banku, po przedstawieniu opinii z tamtejszego banku, bądź innych dokumentów będących w posiadaniu klienta),
  • maksymalna kwota udzielonego kredytu nie może przekroczyć 2-krotności średnich miesięcznych wpływów środków na rachunek bieżący Kredytobiorcy za okres ostatnich 12 miesięcy,
  • kredyt udzielany jest na okres do 1 roku,
  • kredyt może być odnowiony w drodze zawarcia nowej umowy kredytowej, która zostanie podpisana przed upływem okresu kredytowania, a jej skutkiem jest brak konieczności spłaty całości lub części zobowiązań wynikających z pierwotnych terminów spłaty,
  • kredyt jest udzielany jako kredyt odnawialny - każdy wpływ środków na rachunek bieżący powoduje jednocześnie odnowienie limitu kredytowego o kwotę dokonanej wpłaty.

Kredyt inwestycyjny

Kredytem inwestycyjnym mogą być finansowane inwestycje:

1. materialnych (zmierzających do odtworzenia, modernizacji, zwiększenia majątku trwałego),

2. niematerialnych (zakup licencji, koncesji, znaków towarowych, patentów, itp.).

3. finansowe (zakup papierów wartościowych, udziałów w spółkach z o.o., itp.)

Kredytobiorcami mogą być osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej - prowadzące działalność gospodarczą, a także jednostki samorządu terytorialnego.

 

Ogólne warunki kredytowania:

  • kredyt może być udzielony na maksymalny okres 15 lat
  • kwota udzielonego kredytu nie może przekroczyć 80% kosztów inwestycji,
  • celowość wykorzystania kredytu należy potwierdzić odpowiednimi dokumentami (faktury, umowy, itp.).
Zamknij x
W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki czemu dostosowuje się ona do Państwa indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej informacji znajduje się w naszej Polityce cookies.