kontakt z nami: +48 23 692 06 43 bank@bspultusk.pl

RACHUNKI BANKOWE

Podstawowy rachunek płatniczy

Podstawowy rachunek płatniczy przeznaczony jest dla Klientów, którzy nie posiadają żadnego rachunku płatniczego (w jakimkolwiek banku lub SKOK-u). 

Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy

Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy jest dostosowany do potrzeb naszych klientów. Posiadaczami rachunków mogą być osoby fizyczne rezydenci i nierezydenci. Rachunek prowadzony jest w złotych i służy do dysponowania zgromadzonymi środkami pieniężnymi w szczególności umożliwia:

  1. bezpieczeństwo przechowywania środków pieniężnych gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (w zakresie przewidzianym ustawą z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym),
  2. możliwość wpłat i wypłat w kasach Banku na żądanie, bez prowizji,
  3. możliwość uzyskania kredytu odnawialnego w ROR,
  4. korzystanie z międzynarodowych kart płatniczych uprawniających posiadacza karty do dokonywania w kraju i zagranicą płatności za towary i usługi w formie bezgotówkowej w punktach handlowych i usługowych, wypłat gotówki w terminalach POS i bankomatach,
  5. obsługa za pośrednictwem Internetu, SMS Banking,
  6. wygodne regulowanie stałych opłat.

Rachunek oszczędnościowy

Rachunek bankowy przeznaczony na gromadzenie środków pieniężnych, dający możliwość dostępu do tych środków w dowolnym momencie bez utraty odsetek

Wpłaty na rachunek mogą być wnoszone w dowolnych terminach i dowolnej wysokości, jednak stan środków na rachunku nie może być niższy niż 50 zł.

Otwarcie i prowadzenie rachunku bez opłat.

W miesiącu jedna wypłata z rachunku (gotówkowa lub bezgotówkowa) jest bezpłatna, kolejna kosztuje 10 zł.

Rachunek oporcentowany jest wg formuły: stopa referencyjna NBP x 0,8, tj. aktualnie 0,40% w stosunku rocznym.

Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci

Posiadacz rachunku oszczędnościowego, rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lub rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej może polecić pisemnie bankowi dokonanie - po swojej śmierci - wypłaty z rachunku wskazanym przez siebie osobom: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu określonej kwoty pieniężnej.

 

Kwota wypłaty, o której mowa w ust. 1, bez względu na liczbę wydanych dyspozycji, nie może być wyższa niż dwudziestokrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za ostatni miesiąc przed śmiercią posiadacza rachunku.

 

Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci może być w każdym czasie przez posiadacza rachunku zmieniona lub odwołana na piśmie.

 

Jeżeli posiadacz rachunku wydał więcej niż jedną dyspozycję wkładem na wypadek śmierci, a łączna suma dyspozycji przekracza limit, o którym mowa w ust. 2, dyspozycja wydana później ma pierwszeństwo przed dyspozycją wydaną wcześniej.

 

Kwota wypłacona zgodnie z ust. 1 nie wchodzi do spadku po posiadaczu rachunku.

 

Osoby, którym na podstawie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci wypłacono kwoty z naruszeniem ust. 4, są zobowiązane do ich zwrotu spadkobiercom posiadacza.

Zamknij x
W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki czemu dostosowuje się ona do Państwa indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej informacji znajduje się w naszej Polityce cookies.