Kredyt obrotowy

Kredyt obrotowy przeznaczony jest na sfinansowanie:

  • bieżącej działalności gospodarczej, związanej z zaopatrzeniem, produkcją i sprzedażą towarów lub świadczeniem usług oraz procesem rozliczeń pieniężnych,
  • zapasów, rozliczeń międzyokresowych czynnych, należności z tytułu rozliczeń z kontrahentami oraz płatności.

Kredytobiorcami mogą być osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nie będące osobą prawną, wykonujące we własnym imieniu działalność gospodarczą, a także wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.

Kredyt może być udzielony na okres do 1 roku, a w uzasadnionych przypadkach do 3 lat.