Historia Banku

Bank Spółdzielczy w Pułtusku został założony w 1884 roku przez grupę ludzi w skład, której wchodzili: chłopi, rzemieślnicy i robotnicy. Działał pod nazwą "Mieszczański Bank Spółdzielczy". Powołanie do życia banku było podyktowane względami ekonomicznymi. Zaistniała potrzeba samopomocy dla trzech najsłabszych ekonomicznie klas społecznych: robotników, chłopów i rzemieślników.

Bank Spółdzielczy istniał do końca I wojny światowej. Napływ do Banku nowych członków, a głównie ziemian, spowodował, że większość kredytów zaciągniętych przez nich, pozostała nie spłacona. Doprowadziło to do braku środków obrotowych, w konsekwencji czego Bank chylił się ku upadkowi.

Wyzwolenie narodowe i uzyskanie niepodległości w 1918 roku stworzyło nowe warunki do działalności Banku. Pierwsze lata po wojnie były okresem niezmiernie trudnym z uwagi na brak stabilizacji gospodarczej. W całym dwudziestoleciu międzywojennym na całokształt pracy Banku bardzo silnie oddziaływała ogólna sytuacja finansowa i gospodarcza kraju. Przykładem tego była inflacja, a później wielki kryzys gospodarczy. Wszystkie te zjawiska niekorzystnie wpłynęły na sytuacją finansową i działalność Banku. Szczególnie dotkliwie odbiły się skutki inflacji oraz wymiany pieniędzy. W okresie międzywojennym Bank działał pod nazwą "Kasa Stefczyka". Była ona organizacją chłopskiej spółdzielni kredytowej i działała z dobrymi wynikami aż do 1939 roku. Kasa Stefczyka zasięgiem swego działania obejmowała gminy: Kleszewo, Gzowo, Obryte i Zatory.

Wybuch II wojny światowej i wkroczenie wojsk niemieckich na teren Polski rozpoczęły kilkuletni okres okupacji i terroru hitlerowskiego, okres biologicznego i ekonomicznego wyniszczenia ludności polskiej. Działalność Banku w tym okresie była zawieszona.
Po odzyskaniu niepodległości reaktywowano Bank nadając mu nazwę "Bank Spółdzielczy". Swoją działalnością obejmował teren 7 gmin i trzech miast. (Protokół z posiedzenia Zarządu Banku Spółdzielczego, 1945r.)

W 1946 roku Bank przyjął nazwę "Gminna Kasa Spółdzielcza" i działał na terenie trzech gmin i miasta Pułtusk. (Protokół z posiedzenia Zarządu, 1946r.)

Działalność Banku oraz jego ranga umocniła się szczególnie od 1975 roku, tj. od połączenia Banku Rolnego i Centralnego Związku Spółdzielni Oszczędnościowo- Pożyczkowych. Powołano wtedy Bank Gospodarki Żywnościowej, który zrzeszał banki spółdzielcze i był ich centralą spełniającą funkcję nadzorczą i koordynującą.
Począwszy od 1 stycznia 1999r., bank przyjął cztery banki: w Gołyminie, Karniewie, Obrytem i Zatorach. Bank posiada swoje placówki na terenie miasta i gminy Pułtusk oraz gmin: Gzy, Gołymin, Karniewo, Obryte, Pokrzywnica i Zatory. Bank Spółdzielczy w Pułtusku zajmuje trwałe miejsce na lokalnym rynku usług bankowych.Odnotowujemy dynamiczny rozwój, wzmacniamy się kapitałowo i poszerzamy zakres swojej działalności, stając się przy tym ważnym i atrakcyjnym partnerem dla naszych Klientów. Cechuje nas stabilność i ponad stuletnia tradycja, którą skutecznie łączymy z nowoczesnością. Do grona naszych stałych Klientów dołączają nowi, obdarzając nas zaufaniem, my natomiast dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić im wygodę i satysfakcję z korzystania z naszych usług.

W procesie dostosowywania Banku do standardów nowoczesnej bankowości ważną rolę odgrywa Bank Zrzeszający. Dotychczas był nim Mazowiecki Bank Regionalny S.A. W dniu 5 września 2011 r. Bank ten połączył się z Gospodarczym Bankiem Wielkopolski S.A., w wyniku czego powstał SGB – Bank S.A., który razem ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi tworzy Spółdzielczą Grupę Bankową.

Spółdzielcza Grupa Bankowa to 180 Banków Spółdzielczych i SGB-Bank S.A, w tym Bank Spółdzielczy w Pułtusku. Połączenie banków zrzeszających spowodowało, że SGB-Bank S.A. wraz z bankami spółdzielczymi to silna i licząca się na rynku bankowym instytucja finansowa. Zapewnia ona bankom zrzeszonym dostęp do innowacyjnych narzędzi, procesów, procedur. Wsparcie to jest to dla nas istotne, gdyż działając zgodnie z hasłem „Myśl globalnie, działaj lokalnie” chcemy zapewnić naszym Klientom najwyższej jakości usługi finansowe poprzez wykorzystywanie najnowocześniejszej technologii i wzbogacanie oferty produktowej. Bank Zrzeszający dysponować będzie większymi zasobami finansowymi, sprawną organizacją i najlepszymi rozwiązaniami technologicznymi. Przynależność Banku do Spółdzielczej Grupy Bankowej da naszym Klientom poczucie jeszcze większego bezpieczeństwa i umożliwi uzyskanie wymiernych korzyści.