Kredyt w rachunku bieżącym dla przedsiębiorców

Przeznaczony jest na pokrycie bieżących zobowiązań, wynikających z prowadzonej działalności gospodarczej w ramach przyznanego limitu kredytowego.

Kredytobiorcą może być przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, ale posiadająca zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, a także wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.

Ogólne warunki kredytowania:

  • kredyt może być udzielony Kredytobiorcy, który posiada w Banku rachunek bieżący, prowadzony od min. 6 miesięcy; w uzasadnionych przypadkach okres może być skrócony decyzją Zarządu Banku (w przypadku, gdy Kredytobiorca przeniósł rachunek bieżący z innego banku, Bank może uwzględnić okres prowadzenia rachunku bieżącego i obroty na rachunku w poprzednim banku, po przedstawieniu opinii z tamtejszego banku, bądź innych dokumentów będących w posiadaniu klienta),
  • maksymalna kwota udzielonego kredytu nie może przekroczyć 2-krotności średnich miesięcznych wpływów środków na rachunek bieżący Kredytobiorcy za okres ostatnich 12 miesięcy,
  • kredyt udzielany jest na okres do 1 roku,
  • kredyt może być odnowiony w drodze zawarcia nowej umowy kredytowej, która zostanie podpisana przed upływem okresu kredytowania, a jej skutkiem jest brak konieczności spłaty całości lub części zobowiązań wynikających z pierwotnych terminów spłaty,
  • kredyt jest udzielany jako kredyt odnawialny - każdy wpływ środków na rachunek bieżący powoduje jednocześnie odnowienie limitu kredytowego o kwotę dokonanej wpłaty.
×