kontakt z nami: +48 23 692 06 43 bank@bspultusk.pl

Bankowość internetowa

IDProtect aktualna wersja

Doładowania telefonów na kartę

Bank Spółdzielczy w Pułtusku daje możliwość bezprowizyjnego doładowania telefonu komórkowego na kartę. Usługa dostępna jest z poziomu Systemu Bankowości Internetowej oraz w okienkach bankowych. Dzięki niej zasilisz wybrany przez Ciebie numer telefonu o każdej porze dnia i nocy nie wychodząc z domu.

Naszym partnerem biznesowym przy doładowaniach telefonów komórkowych jest firma Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie, posiadająca duże doświadczenie w usługach pre-paid. Od kilku lat współpracuje z wieloma bankami na terenie całego kraju.

 

Regulamin doładowań znajduje się tutaj.

Bankowość internetowa

Klienci indywidualni 

Zapraszamy do korzystania z obsługi rachunków przez sieć Internet. Usługa przeznaczona jest dla klientów indywidualnych oraz małych firm. Umożliwia szybki i bezpieczny wgląd w stan rachunków, lokat i kredytów bez konieczności odwiedzania placówki banku. Operacje można wykonać z dowolnego miejsca i o dowolnej porze przy pomocy komputera osobistego. Przejrzysty interfejs użytkownika oraz zaawansowane mechanizmy ochrony przed nieuprawnionym dostępem zapewniają proste a zarazem bezpieczne korzystanie z usługi. 
 

Internet Banking dla klientów indywidualnych umożliwi Ci:

 • sprawdzenie stanu rachunku
 • wykonywanie przelewów
 • tworzenie listy przelewów zdefiniowanych
 • zakładanie lokat
 • uzyskanie informacji o lokatach
 • uzyskanie informacji o kredytach
 • składanie zleceń okresowych
 • śledzenie historii operacji
 • wydruk potwierdzenia wykonania operacji

                

 
internet_banking_klienta_indywidualnego.pdf (1.37 MB) internet_banking_klienta_indywidualnego.pdf

 

 

Klienci instytucjonalni

 

Zapraszamy do korzystania z obsługi rachunków firmowych przez sieć Internet. Usługa umożliwia szybkie i bezpieczne zarządzanie aktywami i pasywami firmy, bez konieczności kontaktowania się z Bankiem w tradycyjny sposób. Możecie Państwo wykonać większość operacji finansowych z dowolnego miejsca i o dowolnej porze. Dzięki przejrzystemu interfejsowi graficznemu korzystanie z serwisu jest bardzo proste, a zaawansowane mechanizmy bezpieczeństwa zapewniają pełną ochronę przed próbami ingerencji nieuprawnionych osób. 

Internet Banking dla klientów instytucjonalnych umożliwi Ci:

 • wykonywanie przelewów
 • import przelewów w formatach Elixir i VideoTel z innych serwisów finansowych
 • podpisywanie przelewów za pomocą kart kryptograficznych
 • przeglądanie i wydruk wyciągów
 • historia operacji: wydruk oraz export do formatów Excela i pdf
 • lista kontrahentów
 • import kontrahentów z innych Serwisów finansowych
 • informacje o rachunkach, lokatach, kredytach i zleceniach stałych
 • sprawdzanie aktualnych kursów walut
 • dodawanie użytkowników Serwisu oraz zarządzanie ich uprawnieniami
 • podział rachunków na jednostki organizacyjne

   
 

SMS-Banking

Zapraszamy do korzystania z usługi SMS-Banking. Telefon komórkowy może być jeszcze bardziej użyteczny, a informacje o aktualnym stanie rachunku dostępne wszędzie.

Zasady gwarantowania depozytów przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Depozyty w Banku Spółdzielczym w Pułtusku są gwarantowane przez:

 

 

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

 

 

 

Zakres ochrony:

równowartość w złotych 100 000 euro w odniesieniu do

każdego deponenta w jednym podmiocie objętym systemem gwarantowania.

 

 

 

 

 

Jeżeli deponent posiada więcej depozytów w tym samym podmiocie objętym systemem gwarantowania:

wszystkie depozyty w tym samym podmiocie objętym systemem gwarantowania są sumowane, a suma podlega limitowi równowartości w złotych 100 000 euro

Jeżeli deponent posiada wspólny rachunek z inną osobą / innymi osobami:

limit równowartości w złotych 100 000 euro ma zastosowanie do każdego z deponentów oddzielnie

Okres wypłaty w przypadku niewypłacalności podmiotu objętego systemem gwarantowania:

7 dni roboczych

Waluta wypłaty:

Złoty

Kontakt:

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4

00-546 Warszawa

Telefon:800569341                                                                                     

Faks:    22 5830589

E-mail:     kancelaria@bfg.pl

Informacje dodatkowe:

https://www.bfg.pl/

Informacje dodatkowe:

 System odpowiedzialny za ochronę depozytu.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny jest odpowiedzialny za ochronę depozytów.

Ogólny zakres ochrony.

Jeżeli depozyt nie jest dostępny, gdyż podmiot objęty systemem gwarantowania nie jest
w stanie wypełnić swoich zobowiązań finansowych, wypłaty na rzecz deponentów dokonuje Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Kwota wypłaty wynosi maksymalnie równowartość w złotych 100 000 euro w odniesieniu do każdego deponenta w jednym podmiocie objętym systemem gwarantowania. Oznacza to, że w celu określenia kwoty objętej gwarancją sumowane są wszystkie depozyty ulokowane w tym samym podmiocie objętym systemem gwarantowania. Przykładowo, jeżeli deponent posiada równowartość
w złotych 90 000 euro na rachunku oszczędnościowym i równowartość w złotych
20 000 euro na rachunku bieżącym w tym samym podmiocie objętym systemem gwarantowania, wypłacona zostanie jedynie kwota równowartości w złotych 100 000 euro.

Do obliczenia równowartości euro w złotych przyjmuje się kurs średni ogłaszany przez Narodowy Bank Polski w dniu spełnienia warunku gwarancji, w rozumieniu art. 2 pkt 10 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. poz. 996), wobec danego podmiotu objętego systemem gwarantowania depozytów.

Limit ochrony wspólnych rachunków.

W przypadku wspólnych rachunków limit równowartości w złotych 100 000 euro stosuje się do każdego z deponentów.

Jednakże depozyty na rachunku, do którego dwie lub więcej osób jest uprawnionych jako członkowie spółki osobowej, stowarzyszenia lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, są do celów obliczenia górnego limitu równowartości w złotych 100 000 euro sumowane i traktowane jako depozyt jednego deponenta.

W przypadku gdy środki lub należności deponenta będącego osobą fizyczną pochodzą z:

1) odpłatnego zbycia:

a) nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290, z późn. zm.), jej części lub udziału w takiej nieruchomości,

b) prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane lub udziału w takim prawie,

c) samodzielnego lokalu mieszkalnego w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892) stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym lokalem,

d) spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu o przeznaczeniu mieszkalnym lub udziału w takim prawie

— jeżeli zbycie to nie nastąpiło w ramach wykonywanej działalności gospodarczej,

2) wykonania na rzecz deponenta umownego lub sądowego podziału majątku po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej,

3) nabycia przez deponenta spadku, wykonania na jego rzecz zapisu lub otrzymania przez niego zachowku,

4) wypłaty sumy ubezpieczenia z tytułu umowy ubezpieczenia na życie w związku ze śmiercią osoby ubezpieczonej lub dożyciem przez nią oznaczonego wieku,

5) wypłaty sumy ubezpieczenia z tytułu umowy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z uszkodzeniem ciała, rozstrojem zdrowia lub śmiercią osoby ubezpieczonej wskutek nieszczęśliwego wypadku,

6) wypłaty odprawy pieniężnej na warunkach i w wysokości określonych w przepisach odrębnych,

7) wypłaty odprawy emerytalnej lub rentowej, o której mowa w art. 921 § 1 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.) lub odrębnych przepisach, na warunkach i w wysokości określonych w tych prze­pisach

— są one objęte ochroną gwarancyjną, w terminie 3 miesięcy od dnia wpływu środków na rachunek lub powstania należności, do wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy dwukrotnością limitu równowartości w złotych 100 000 euro a sumą pozostałych środków i należności deponenta, nie wyższą jednak niż limit równowartości w złotych 100 000 euro. Po tym terminie środki i należności deponenta są objęte obowiązkowym systemem gwarantowania depozytów na zasadach ogólnych, tj. do wysokości równowartości w złotych 100 000 euro.

W przypadku gdy środki pochodzą z wypłaty odszkodowania za szkodę wyrządzoną przestępstwem lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, odszkodowania lub zadośćuczynienia, o którym mowa w art. 552 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks postępowania karnego (Dz. U. poz. 555, z późn. zm.), są one objęte ochroną gwarancyjną, w terminie 3 miesięcy od dnia wpływu środków na rachunek lub powstania należności — w całości. Po tym terminie te środki i należności są objęte obowiązkowym systemem gwarantowania depozytów na zasadach ogólnych, tj. do wysokości równowartości w złotych 100 000 euro.

 

Zamknij x
W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki czemu dostosowuje się ona do Państwa indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej informacji znajduje się w naszej Polityce cookies.